Saturday, March 21, 2009

Lontar YADNYA PRAKERTI

OM AWIGNHAM ASTU NAMA SIDEM.

Iti Widisastra Tapini, warah Bhatari Umadewi, sira hyang ing pura dalem maka lingga gama kreti, ulahing wang kamanusan, ndya ta lwirnya: Dewakreti, Budakreti, manusakreti, jagatkreti.

Samangkana kwehikang parakreti palaning anadi wang, arep pun siraaamarayajna, nimita kweh wetunikang yajna, sapta yajna makadin ika, l;wirnya: Aswameda-yajna, Siwa-yajna, Resi-yajna, Pitra-yajna, Bhuta-yajna, Manusa-yajna, samodaya linuwihaken , pada luwih ika tinemunya, palaning yajna samangkana, apan makalewih ikang prakerti kamanusan, apan ring manusa ika papulanya kabeh, manusa juga makawak ikang samangkana, paraning jagat, ala-ayu, amreta, wisia, papa-swarga, sukha duka, ika pada nuksma ring manusa nimita manusa juga wenang aulah parakerti, apan kabeh ikang Dewa, Bhatrara, Kala, Bhuta Raksasa, Detya, Danawa, Pisaca, Danuja, Atma, apitra, Pitara, Jin, Setan, Leyak, Tuju, Teluh Taranjana, Desti, Wat, Tiwang Prakasa, Moro, Pulung, Pamala-pamali Anta Preta Kala, Dengen mwang sarwa marana, gering gerubug sasab.

Mwang ikang sarwa jadma lwirnya: sato, mina, paksi, taru, buku, trena, lata gulma, stawara janggama, srepa, sarpa prani, kumalap kumilip, kremi tetega, pipilika mwang sakutu-kutuning walantaga ika kabeh awaking papa, pada amrih swarga, amerih amreta, sama amrih linukata ring manusa, apanya sama mrih kamanusan; ya marmaning manusa juga wenang anyupat sira kabeh ri alanya, papanya kabeh.

Kunang yan ring manusa, sang Brahmana pandita Siwa-Buda juga yogya ngentasakena ika kabeh. Ingentasa sakeng mala papa naraka, pancagati sangsara sira juga sayoga sinembah dening loka, anggeh Bhataraning jagat apan sang Brahmana Pandita juga maka lingganing tribhuwana sira makawak sanghyang Guru tunggal, apan yan hana hyang Bhatara mwah Dewa masarira angawatara, aunggwana ring jagat mandala, sakala niskala Sang Pandita juga wruh ring dadalan, pati lawan urip, mwang ri wetuning ala ayuning ulah nikang jagat, sang Pandita juga magawe rahayu landuh prawertining jagatraya, samangkana paribawa sang Brahmana pandita teguh ananda ka Brahmacarya, nimita ayuning jagatraya.

Kunang waneh hana ling Bhatara Guru ring Bhatari :”Sajna Bhatari, pakena teguha denira, sang Brahmana pandita wruh ring ka brahmacarya, sira juga umawak manira ring jana loka, nimitaning sira juga wenang makalingganing Igama Tirta, sira wenang wehaken gama ri samanya janma, niyata sang guru puruhita maka sajnyananing sang pandita an mangkana de mami, manggeh sira Bhatara ring jagatraya, wenang sira sang pandita magawe papa swarga lawan waneh sira juga wenang papa swarganing mati, yawat lagi ahurip, ri ikang sarwa jadma, winuwus wuwusan, mijil saka riwastu sidi wakbajra lawan sandi jnyanan nira sang yoga maka dalana sanghyang weda, apan sang brahmana pandita maka awak ira sanghyang Linggabawa, pangastaning prawatek Dewata, Rsinggana, sida sanggacarana, luhur tan hana luhuran, apan sira wekasing luhur, sor tan hana soran apan sira wekasing sor. Agung tan hana agungan, apan sira wekasing ganal; lit tan hana litan apan sira wekasing ademit,”

“Samangkana kalinganika sira sang Brahmana pandita wruh ring ka brahmacarya nira, pagehing dharma susila, anandanga, kaswetambara nira, amolahaken kasteswaryanira, agegwana sanghyang Paramarta, twi tutwa ya, sang panita minakawit, ya sangkaning sangkan, ya paraning paran, apan sang Brahmana pandita, makawak ikang sinangguh utpeti, stiti praline, an mangkana sadnya bhatari yan ring manusa twi nika, marmaning sang brahmana pandita juga wenang mutusaken ikang sarwa yajna-yajna ring paraloka,ngaran angayoni, ngaran angajengi swaraja karya, yajna-yajna, kirti-kirti, punya-punya, dana-dana, tapa-tapa, yasa-yasa, brata-brata, ri salwiring ulah parakreti.”

“Iki kabeh wenang diniksan de sang brahmana pandita, apan sira sang brahmana pandita maka putusing ulah parakreti, nimita sang brahmana pandita sinanggeh sang putus. Putusa nga. Subal. Kunang yan durung diniksan de sang brahmana putus, ri salwiring yajna-yajna swaraja karya, kirti-kirti nikang wang ring para loka tan sida putus, nga. Puput, tan wenanang watek Dewa Bhatara ananggapi ikang yajna mangkana, kalinganya ikang sarwa kala buta juga wibuh karepnira amukti bebanten, pareng lawan sawunduk warganya prasama lilingse ring manusa, kapiragan, angaku-aku Dewa, angaku Bhatara, angaku sakti wisesa, ambodo ikang angaling-alingi ulat nikang wang bakti ring Bhatara mwang ring sarwa Dewa, apan abirama polah nikang kala alilingse ring janma, angaku Dewa luwih, moha murka karepa amangan anginum, awiwidian, umolah angigel awija-wijah, saha dulur ri imia-imia, angucap-ucap lan waneh atatangisan, kweh paripolahnya, amruguli wang bodo, twi tan wruh ing kalingan.”

“Sajna bhatari, ah duran samangkana ikang yogya ginegwan dening wang ring paraloka, ya ujar sang brahma sida pandita juga wenang tuten, saksat sabdaning Widi wetun ikang ujar saka ri brahmana pandita, apan lumud ikang ujar inujaraken sang kaya ri sastra aji, tutur tatwadika, wuwus pinastika ring ala ayuning pamuwus-wuwus, ika sabda utamaji, mijil saka ri widisastra tinutnira de sang brahmana pandita”

“Kunang yan hana wruh mangrengakena, ndan rumesepa ri ati sumimpena, ri karungwaning ujar, sang brahmana pandita atutur ring rahayu, ikang wang mangkana, saksat mulih nugrahaning Hyang Widhi, lawan kaya olih sarwa mulya rajabrana kasukan sagunung, apan mapala ilang sarwa papa patakaning sariranira. Mangkana yogya kinemit de sang mahyun umungguhaken kasujananira.”

Ling Bhatara: “ Uduh sira sang umara yajna, sang parama kerti, sang akinkin akirti-yasa nguniweh ta kita sang anggaduh gaman-gaman, rengo lingku mangke, dak sun warah I kita parikramaning bakti, astiti ring gama tirta, aja sira tan mituhu ri lingin sastra, tan tinuta ring ujar sang brahmana pandita, apan sira wenang tinut, wenang pituhu denta, apan sira mawak titah


Syarat yajna

Banten patut polih tirta Brahmana

Melewati kewenangan = anyiwa-raga /anyumuka sira wenang. Kumwa lingku nguni, bakti astiti pwa kita ring batara, aja tan pasamodana, tan pajamuga, tan pasloka-sruti mwang sasmrrti, ikang widi widana juga yogya pasamodanakenanta, widi widana ngaran ikang sarwa babanten, aja sira ababanten tan diniksan de sang brahmana pandita, aja tan sinirati tirta saka ri sang brahmana pandita, apan sira sang brahmana pandita kewalya putusing sarwa yajna, sarwa puja”.

Yapwan samangkana, kang kaya apa polahe yan samangkana, dadi acengga langkah langgana kumalancang, ambisaaken tan bisa, ya ngawenangaken ikang tan wenang, angulumbung ngaran, anyiwa-nyiwa raga krepa, ika pwa anyumuka ngaran, anungsang gama. Kalingani kadi araning sungsang sumbel, apa nimita nihan samangkana, apan salah ulah, salah laku, ikang parakerti yadnya yan mangkana dadi salah rupa, dudu sira maka sirahnya, kalinganya ana asirah suku, ana asirah silit, aulu lawean, ulu tangan, mwang salwiring salah rupa, tan pasirah tan pasilit, tan pasuku, tan patangan, tan pacangkem, tan panetra, tan pakarna, tan parupa, apan wus kasurupan bhuta saryah. Ika mangdadyaken durmanggalaning jagat, rug rubuh ikang jagat karuganing kali teka tan pantara, ring sasab marana magalak, atemahan baur ikang Negara, maling makweh, apan ikang wang sama sinurupan den ikang bhuta kala saryah, mapanes akiris ikang rat.”

“Samangkana pawetunya ring loka, apan sinipatan dera Hyang Wwidhi, apan ri ulahing wang ring marcapada, tapwan anut ring ulah karma tata igama, tan mangugwani warah sastra gama, ri denya tan paka ulu sang brahmacarya, apan sira sang brahmana pandita ikang sayogya pinarasrayan dening paraloka sapta, apan ri ulahing wang ring marcapada, twi tatwaya sang brahmana ulu sanghyang igama, sang ksatriya sira bau sanghyang igama, sang wesya sira garba sanghyang igama, sudra sira suku sanghyang igama, ika ta sang catur warna maka pikukuh sanghyang igama, apan minaka angga pratangga sanghyang igama, samana pada sumurup umulihi sanghyang prajapati, umadeg sira sanghyang tunggal, ya sanghyang widhi pasadnyanira.

“Nahan ta pasurup nikang wangsa kabeh ri sanghyang igama, yogya kapratyaksan, apan pada pinalar-palar, pawangganya sama sowang-sowang.”

Ana sira sang brahmana rwa yan padulur wijilnira nguni saka ri yoga batara brahma, atemahan sira brahmarsi, ri arini brahmana siwa buda, ya ta maka caksu sanghyang igama ring jagat, sang brahmana siwa sira caksu tengen, sang brahmana buda sira caksu kiwa.

Kunang sang ksatriya saroro wijilnya nguni saking yoga sanghyang brahma, kang panuha di arani ksatira suryawangsa, metu saka ri bau tengen; kang ari satriya soma wangsa, metu saka ri bau kiwa sanghyang brahma, ya ta sira makawirburja sanghyang igama. Katrini nira waneh mijil satriya saka mulakanta sanghyang di arani Manuwangsa, nimita sang kesatriya wangsa sira.

Wesya trini juga wijilnira nguni, saka ri nabi sanghyang brahma, maka awan ri weteng anerus ring pupu kalih, kang panuhane si Tan Kawur, pamadianira si Tan Kondur, si Tan Kober wurujunira, ya ta sira katrini pinaka utamangga sanghyang igama aduwe pada makadi nika.

Nikang sudrayoni sapta kwehnira, para ametu saka ri suku sanghyang brahma nguni, lwir aranira: Ki Bandesa, Ki Pasek, Ki Gaduh, Ki Dangka, Ki Kubayan, Ki Ngukuhin lawan Ki Salain. Ika sudra yoni inaranan, mijil saking sandi yoga Batara Brahma, nimita saptapatala di arena, ya ta sira nggeh suku sanghyang igama, apan sukarti sanghyang Prajapati sira, yakta kabeh ikang wang wenang makaulu ri sang brahmana pandita Siwa-Buda.

Ulu nga. sirah, sirah maka unggwaning amreta ring buwana sarira, nimitan sang brahmana pandita juga wenang sunga tirta. Tirta nga. Amreta, amreta nga. Urip, sira mawak uripnya sang hyang igama, sira juga wenang umucarana sanghyang weda nga. Tirta, da nga. agni. Tirta nga. urip. Urip nga. wiwa. Da nga. agni, agni nga. Brahma. Brahma nga. Buda. Samangkana sira sang brahmana pandita umawak toya, umawak agni, umawak urip, umawak pati.
Toya nga. Wisnu, agni nga. Brahma, nyata suci nirmala, nga. Apan tanana camahnya sanghyang weda mijil saka ri waktra sang brahmana pandita. Waktra nga. tutuk, tutuk nga. suki, suki nga. Iswara, ya mawak angin ikang Iswara, sanghyang Parama Siwa pasanggahanira, ika ta sira mayanira sanghyang weda, ika nimita sang brahmana pandita juga makanggeh Sanghyang Siwatiga, lwirnya: Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa, yan ring puja, sira Gurwiswara pwa ya sajnanira, sira wenang amratista sahalaning jaghat-raya ri sakala niskala, ring urip tekaning pati.

Kunang yan ana swayadnya, salwiring warajakarya, suka suhka, yan tan siniratan tirta saka ri sang brahmasidarsi tan ilang letuhing upakaraning yadnya, dadi camah campur ikang karya, tan arsa ikang Dewa Batara anodyani, anakseni, amukti ikang babanten.

Ika mewastu duhka sira Bhatara Surya Sewana, apan sira maka saksin ikang jagat raya, dadi ingatagira Bhatara Kala, lawan sawadokalanira kabeh, kinon de Bhatara Surya amukti ikang babanten, wastu kumarasah ikang sarwa kala bhuta marana kabeh, anusup-nusup pada ameta dahan.

Mur ikang sarwa Dewa, kasapa sira sang adreweya karya, mwang sanganyontengi, wastu rusak pada cendek tuwuhniya, apan kadi angruwakakena ucap-ucaping wong edan, pati jlamut, patisambat sambatin, samangkana marmaning kawastu de bhatara wang mangkana, tan sah anemu papa sangsara,keneng pamidi ri ulahnyan mangkana.

Kunang yan sampun olih siniratan tirta sang brahmana pandita, makadi yan sampun diniksan denira pinujakrama, lewih-alit nikang yadnya inaturaken, ya maha pawitra juga, katanggapa dening prawatek dewata mwang ri padaning Bhatara, ikang banten pinujakreti ika, anerus sida rahayu tinemunya sang adrewe yadnya ika mwang sang anukangi, karma Tapeni yadnya, maka nguni ring jadma manusa ikang inupakara, lewih sang pitara ingentas, sama amnggihaken patut, anatar galang apadang, samangkana pawarah Bhatrara Hyang Pramesti ri ikang para, yogya tinuta ri ikang wang loka parasrama, ayuwa sira apilih igama, apan tan ana akweh ikang igama inanggehaken denira Hyang Widhi, tunggal juga ikang igama maka lingganing buwana, ya Igama Tita, ikang suci nirmala juga suka tinanggapa dera Hyang Widhi, ya ika elingakena denateguh

Kunang arep pwa sira amangunang swarajakarya, ayadnya-yadnya, puja parakerti, salwir nikang pinujakarma, ayuwa tan pangambek suci, dinuluri idepta rahayu, sabda menak, ika juga maka dasaring swayadnya, aja angangen prabeya, den lilawarana ikang manah, ayuwa pepeka, ayuwa tan suksara ring sang Brahmana Pandita, kumwa kadi lingkwa nguni, den prayatna pwa sira, apan kweh mahabhaya pamancananya, agung pakwehnira, ri pangaduning buta-kala karepnira amignani, angulati tadahanya. Ika ta kayatnakna, apan sira yan sampun apageh polahira, kukuh ring kasusilan, ring kapatutan, makadi ring kadharman, tinuta ring warah sastragama, mawastu trak ikang sarwa bhuta-kala sasab marana, tan wani ya lumincak mara maring manusapada, pada sinempen kinurung de Bhatara Dharma. Tan wineh sira kumarasah anusup-nusup, pati baksa-baksan. Ika Widi Sastra Tapeni Yadnya maka dasar sang ayadnya Pangraksaning karya Buta Pila-pilu ring Purwa mangraksa Jiwaning wang adrewe karya Bhuta Rudita ring prantenan mangraksa sarwa reratengan. Bhuta Kakawah ring pascima, ring genah metanding, mangraksatetandingan. Ring Utara Bhuta Ari-ari, mangraksa saraja Drewe,
marmaning suksekel ikang buta-kala pada akiris apan tan olih sakama-kama angguraga amet tadah anginum, apan ya wus kreti ikang desa-desa pakraman, tan hanang wyadi wyawahara, baya pakewuh, doh ikang agering sasab marana, dadi landuh ikang bumi, landuh tuwuhing sarwa janma. Mangkana lingkwa mami Bhatari , warahenangku mungwing aji, nga. Widi Sastra Tapeni Yadnya, tlas.

Iki pangraksakaning karyasuka mwang duhka kunang, ana sang panca maha bhuta, ngaran, lima sanakira, sira sang atunggu wekasing bumi, lor, wetan, kidul, kulwan mwang ring madya, pada anyeneng Bupati, pada akweh wadokalanira.

Ikang ana ring purwa sang Bhuta Pila-pilu nga. Aputih rupanira. Sam namah swaranya, ring kulit pasusupan ika wenang kon mangraksa jiwaning wang ang adrtewe gawe, wenang gaweakena palinggih pangastitinya ring natar sanggah wates ring wetan, banten daksina gede, suci pras ajuman, rayunan pajegan putih warnanya, iwak olah-olahan, segehan agung 1. Sambat sang Bhuta Pila-pilu. Kon mangraksa jiwa karaksakena denira.

Iti aneng kidul sira bhuta Rudira, abang warnanira, Bam namah swaranya, sira wenang astitiakena ring perantenan, kon mangraksa sarwa reratengan, olah-olahan makadinya, palanya inih, tan ana wani wang anjajaburi, bancuri, anulak sarwa papasangan pakarya ala ring pangan kinum, saluwir srana ring pangan kinum pada geseng pugpug punah, tan dadi denya wang wedi, angrisebi gigining apuy. Bantenya: rayunan pajegan bang, iwak olah-olahan suci, peras ajuman, daksina gede sarwa 4, segehan agung 1, sang sinambat Sang Bhuta Rudira, kon mangraksa pebat, karaksa denya.

Ikang maring kulwan, sira sang Bhuta Kakawah, kuning warnanira, Tam namah swaranya, wenang astityakena ri unggwaning atanding banten, sira juga kon mangraksa tatandingan, denya nora-nora kaceb-ceban mwang kariseban akarya banten, tan kabijadinan kinaduk dening buta-kala, mwang kagamangan, kaejinan, mamedinan, salwir nikang mangaduk magawe salah pakarya, ya sira sang Buta Kakawah kon mangraksanana irika. Bebantenya: rayunan pajegan kuning, iwak olah-olahan, suci peras, ajuman, daksina gede sarwa 4, segehan agung 1, sang sinambat Sang Buta Kakawah, kon manghraksa irika ring babanten karaksa denira.

Ikang maring lor, sira sang Buta Ari-ari, maireng warnanira, Am namah swaranya, sira wenang kon mangraksa sarajadruwe nira sang adrewe karya, lwirnya: beras, arta, kanaka, rajata makadinya, tekaning salwirnya upasubaning karya, iwak-iwak. Palanya sida rahaytu mwang inih, tan ana dusta durjana wani anglengiti.

Yan tan ana samangkana, wastu kena gering rahat kapati-pati kadenda de wadokalanira sang buta Ari-ari, yan maneher tan winangsulaken meh awan ikang pejah, mangkana pangraksanira Sang Buta Ari-ari, ika sira wenang astitiyakena ri genahing anegdegaken beras, ring umah meten wenang. Bantenya rayunan pajegan ireng, iwak olah-olahan suci, peras ajuman, daksina gede, sarwa 4, segehan agung 1, sang sinambat sang Buta Ari-ari, mangraksa rajadrewe kasuka karaksa denira.

Ikang ana ring madya, nga. Sang Buta Kamajaya, amanca warna rupanira, Im namah swaranya, sira wenang kon mangraksa satekan ikang tamuy, wenang atitiakenaring bale sanggraha, mwang ring natar wenang palanya suka rahayu satekan ikang tamuy ambek suka. Banten: Daksina gede, rayunan mawarna, iwak olah-olahan, suci, peras, ajuman, segehan agung; palanya rahayu, wenang karaksa katekaning saunian-unian karamyan, igel-igel, tan ana panyangkalanya, apan sang manca sanak ika tuhu sakti dahat pada wisesa mangreh wadokalanira maketi-keti, ika wenang atityakena.

de sang angamong karya, saka ri tembening nyambut gawe wenang jejerakena kang daksina aturi banten sari-sari, nga. panyahian, jotan mwang pasegehan. Ri sampun masaning karya atatampahan elingakena wehan bebakaran mentah. Ri karyane wehan rayunan linggih, karangan, sega sokan pada sowang-sowang yan alit kang gawe, alit juga pangacinya, wenang pras daksina mwang ajuman anut warnasegehan sasah anut warna, sasapanya rawos Bali juga wenang , kwala sambat namanya sowang-sowang, mwang sastra swaranya sakarepe angaksama wenang.

Ana mwah yogya kengetakena de sang ngraksa karya maka pamurnaning sarwa kala buta amigna ring sarwa karya, lwirnya: laban asu, denya tan wani ararusuh: carunya sega winadahantangkulak anyar kari kelapanya, iwak jajatah, susuni canang uras atanding, sambat sang Buta Ulusinga, kon angunbduraken wadokalanira watek brehala kabeh, ma. Om indah ta kita kamung Sang Buta Singapati, iki tadah ganjarana sira, amukti sira, ajaken wadokalan kita, wus sira amukti sari, sun kon angunduraken wadokalanira kabeh watek srigala, mangsa kabeh, aja wehi kari nger ing kenep sira wus inaweh ganjaran, den enak amundura sira, kabeh, ayuwa tan idep sabdaning hulun kita, apan padanira Bhatara ingaturaken yadnya, tuhu tan wenang kita anangalapan, amigna ya ta yadnya, Om Kala Srigala byo boktra byoh namah swaha.

Iki laban paksi gagak bantenakena ring luhuring atepca. Sega sapunjung , iwak taluh 1, mwah sega sasah, be celeng matah wenang rah atakir. Sang sinambat Sang Buta Gagak sona kon angunduraken wadokalanira. Mantra: Ih sira sang paksiraja, Sang Buta gagaksona, iki tadah ganjaranku ri kita, wehakena wadokalanta amukti kabelanira, wus sira amukti sari, mundur ta sirakabeh ring kadohan, adan amantuka sira ring alas, aja sira jumeneking kene, anggarugada, amangana babantenku, kedep sidi sabdanku, Om Buta Kaba byoh boktra byoh namah swaha.

Iki laban semut sepuh, tetani, salwiring krimi, yanya salah angde, carunya: sega mewadah tangkulak, iwak urab barak, urab putih, klapa asigar, mantra: Kita buh, sakwehmu sarwa krimi kita kabeh, iki bukti tadahankwi ri kita, aja sira sumarab, kumarasah, papupulta kita kabeh pada amangsana segeh; wus sira amangana segeh, pamulihta kita ri buhloka desan kita apunpun ta kita ing kana, antosakena sengker-tahanmu papa anunggu kita pamastu Dang Gurwiswara, Om krimi buh byoh loka namu namah swaha.

Ana malih yan ring karya ayu, ri padewa aran, ring pura ring sanggah parhyangan, makadi ring payadnyan; ana sira Sanghyang Panca Resi rumakseng kana, Sanghyang pancasiwa pasanggahanira sira wenang maka pamurnaning sarwa cuntaka ri sang adrewe karya, lwirnya karma magelakena wenang astitiakena ananceb sanggah tutuan alit 5 kwehnya, amanca desa unggwanya, ring panyamuhan dewasanya. Ikang ring prwa ring wates papageran ring purwa unggwanya bebantenya daksina, suci, sodan, peras ajuman, katipat kelanan, iwaknya ayam putih pinanggang, canang sagenep, tadah sukla . Sang aturi, sira Bhagawan Kosika, Mam Namah wswaha swaranya.

Ikang ring daksina, genah pangastitiyanya ring dapur panyucian, bantenya sama kadi arep kupatnya iwak ayam wiring pinanggang, katur ring Bhagawan Garga, Am Namah swaranya.

Ikang Pascima genahnya ring lebuh, ring sanding pangubengan, bantenya pateh, kupatnya iwak ayam putih siyungan pinanggang. Katur ring Bhagawan Metri, Om Namah swaranya.

Ikang utara, genahnya ring sumur, yan tan hana sumur wenang ring gohaning angamet toya nggwanya, bantenya sama kadi arep, kupatnya iwak ayam ireng pinanggang, katur ring Bhagawan Pursya (?), Um namah swaranya.

Ikang ring madya genahnya ring tengahing natar bantenya sama, kupatnya iwak ayam brumbun pinanggang, katur ring Bhagawan Wrehatnala, Yam namah swaranya.

Iki panglukatanya Sanghyang Panca Siwa pangilang sarwa cuntaka mwang letuhing dina, sadana toya anyar samsam beras kuning, sekar warna lima, lalang lembaran 5 katih, padang lepas 11 katih sagi-sagi: peras daksina, sodan, ajuman panyeneng, sorohan, lis, artanya 527 . Iki pujanya: Ma. Om siwa puja karyem seni, sarwa papa klesa punyam, sarwa wignam winasyanti, pataka cuntaka nasanam. Tungtungana sarwa blikam. Maka pamurnaning pemarisudanya, ma.Om sarwa blikan pritiwi, Brahma, Wisnu, Iswara, anaking Dewaputra, sarwa wastu, sang prauyeng, sarwa doh, suda mala, suda papa suda pataka, suda sawiraning dasamala, suda roga, suda danda upadrawa, bayu-putrastu namah swaha. Om Siwa sampurna ya namah swaha. Ri wusing pinuja, siniratakena ring saiderin pakaranganya mwang ring upasubaning karyanya.

Iki pangalang-alang dewasa sang amangun karya, kayatnakena denta, alanya anerus tekeng putu buyut, ameda-meda amignanya mwang alpayusa palanya, lwirnya anut sasih, maka pamarisudanya juga gelarakena rumuhun, kala dewasaning anyambut gawe pangruhunya, wenang yeki maka pamrayascitanya, lwirnya: carukena rumuhun ikang sarwa mentah, tadah pawitra, bubuh pirata mwang prayascitta. Teher ri karyanya, ika carukena ikang sarwa rateng duluranya kadi arep , tan sah peras daksina, sodan, lis sorohan sehetan; lwirnya yan ring sasih 1, tan ana ngalangana, terus rahayunya.

Ri sasih 2, kaalangan dening Bhatara Gana genahing acaru ring sanggah, sinambat Bhatara Gana, Bhatara Guru Dadi.

Ring sasih 3, kaalangan ring Hyang, genahing acaru ring pemunjungan, kang sinambat Bhatara Hyang.

Yan ring sasih 4, kaalangan ring Hyang Guru Pitara, genahing acaru ring perantenan, sinambat Hyang Guru pitara.

Yan ring sasih 5, tuhu tan ana kaalangan, rahayu terus karya ika.

Yan ring sasih ke 6 kaalangan deni sang Bhuta Dengen genahing acaru ring lebuh sinambat Sang Bhuta dengen.

Yan ring sasih ke 7, kaalangan dening Dewata, genahing acaru ring sanggar.

Yan ring sasih 8, kaalangan dening Kala, genahing acaru ring marga agung nyambat sang Kala ngadang.

Yan ring sasih ke 9 mwang ke 10, kaalangan dening Hyanag sinuhun kidul, genahing acaru ring sanggar rongan ring tengah , sang sinambat Bhatara Sinuhun Kidul.

Yan ring sasih Jyesta mwang Sada, kaalangan dening Ibu Pretitiwi, genahing acaru ring natar, sang sinambat Ibu Pritiwi. Telas.

Nihan kayatnakena kalaning swarajakarya, katekan durmita, udan riyut mwang papeteng, duluri kilat anduru, sira Sang Buta Yaksaraja, tatiga sanaknya sakti wisesa ngaran sang Buta Pritiwi, Sang Buta Tapah, Sang Buta Akasa, ika ta wenang astitiakena pinintasrayan, ri karaksan ikang swarajakarya, anrangana kang sindung riyut, den adi paripurna, sira ta wenang adegakena ring sanggah tutuan tumpang 3.

Bantenya ri tumpang pinih sor: daksina, suci, peras, ajuman bang, iwak ayam wiring pinanggang, rayunan pajegan iwak olah pajegan, canang kembang payas, pasuciyan, sekar pucuk bang, sambat sang Buta Pritiwi.

Bantenya ring tumpangnya ring madya, daksina, suci, peras, ajuman, rayunan dadu warnanya, iwaknya ayam suda mala pinanggang, rayunanya iwak olah pajegan, saha duluranya pateh sang sinambat Sang Buta Apah Sunya.

Ikang ring luhur bantenya: pateh rupaning ajuman mwang rayunan kudrang, iwaknya ayam wiring kuning pinanggang, sang sinambat Buta Yaksa Akasa, irika sakawruhta ngaksama wenang basa Bali juga wenang.

Yan arangaken udan, yan angundang udan, ngundang angin, riyut papeteng, wenang irika aksamakena, kewalya gantyakena warnaning ajuman, mwang rayunanya dening segehan warna pelung ring luhur, iwaknya ayam bulu telu, kelawu, biru wenang. Ireng ring madya, iwaknya ayam ireng. Dadu ring sor iwak ayam wiring kuning.

Iti mantra gagelaran Sang angraksa karya , angramangaken pustaka yeki krama minta nugraha rumuhun ring bhatara Siwa Dharma, Siwa Nirmala, makadi ring Bhatari Saraswati, dena wenang kita rumaksa karya, tan keneng sapa tulah pamidi, twin matatengeran, angelaraken saluwirin gaman-gaman iki mantra stutyakena rumuhun,
saha ngarepaken sesantun, peras, ajuman, soda, punjung, rayunan, canang lenga wangi burat wangi, panyeneng, sorohan, lis, arta 700. Ma. Om Siwa anugraha nirmala, sarwa karya guna suda nirmala namah, Om Saraswati paramasidya ya namah swaha.

Wus mangkana, tumuli aturakena ikang banten ika kadi lagi, tepung tawar, lis rumuhun, sirati tirta pabersihan, ayabakena ring Bhatara Siwa nirmala, ma: Om hyang angadakaken sari, hyang angaturaken sari, hyang amukyaken sari, teka asari, tinggal asari pawitraya namah swaha, Om Dewa boktra sri Jagat guruya namah swaha.

Iki kramanya sang atapeni, nga. Sira sang anukangin banten, ayuwa wong sudra jadma angawaki tukang banten , tan wenang, baya kena soda dera Bhatara, makadi dera Bhatari, balik sang Maha Patni juga wenang umadegaken tukang, agelar kramanya Sanghyang Tapeni . Kang durung wang sudiksa, tan wenang apanya wang kari rumaketing camahning panca wimala, palanya kroda sira Bhatara kasude tirta sang Pandita, maka pamlaspas banten.


Ngadegang Widining Tukang

Guruning Tukang Hun kadenda wang adruwe, apan tan manut kramanya, sarwa papa laraning bebantenya ika, kawastu de Bhatara anadi Buta Kala, ika angregani setata, kena gering kepati-pati sira, mwang sasar temahanya, ri wekasan, mangkana ala tinemunya.

Yan yaw us abener kramanya, tekeng jejahitanya anadi dewa, apupul dadi widi rahayu, karananing widi widana ngaranya ikang babanten.

Kunang yan tan Sang Wiku patni agawe banten, sapuputnya banten ika, wenang pinrastista rumuhun de sang Pandita sira juga sunga tirta maka palaspas banten ika. Samangkana yogya gelarakena rumuhun, tinuta warahing aji. Ayuwa langgana sira amarugu, ila estu palanya. Nahan ta karuhunakena krama tapeni, duk angengkab karya bebanten, ring penyamuhanya akarya sesanganan adegakena widining tukang rumuhun, Bhatari Uma sira maka widening tukang, maka sajna sanghyang Tapeni ana pariwaranira watek apsari, maaran Dewa Pradnya, Dewa Kedep, Dewa Wastu. Ika maka guruning tukang atanding banten ika astitiakena rumuhun dening sopakaraning daksina panuntun mwang peras, canang wangi-wangi, soda ajuman katipat kelanan, canang raka, rayunan muncuk kuskusan, iwak sarwa suci, sari arta sakotama, iti mantra pangastutinya uncarakena,
Ma. Parwatitwam nama swami, Rudra patni tapa sidi, dewa wayatam suda swanam, setanugraha karanam. Gori Umanata syami. Rudra deha Dewa sidi, yasaswanam gunawati, bakta nugraha karanam Aum hrang, hring sah Bhatari Uma Dewaya namah swaha. Pukulun
paduka Bhatari Tapeni, sira Dewa Pradnya, Dewa Kedep, Dewi Wastu, ingsun aminta sih kretanugraha sira bhatari, amangun widi widana ulun asing kirang sampun tan agung sampun sira ripinakengulun makadi ri sira sang amangun yadnya swarajakarya, apan ana Sanghyang Tribuwana maka pangantyaning sarwa upasabaning babanten, Sanghyang Weda wruh aminta tadah ikang sarwa pinuja, Sang Sida resi anrapatana pukulun. Tumuli aturi babanten soda rayunan, Ma. Om Pukulun paduka Bhatari Sudewi, ingsun angaturaken panjiwa mwang sari, yogakena ta pakulun amuktya sari amreta, Om Am, Ah, amreta sanjiwani namah. Ayabakena.

Mwang ana pariwaranira watek buta, ngaran Ni Buta Kencak, Ni Buta Swadnya, Ni Buta Pancad, ika kang juru karya gupuh, wehana labanya, sega telung pangkonan iwak sakawenang, ikang nampi karangan, mwang bebakaran, iki sesapanya : Ih dewa Sang Buta Pancad, Sang Bhuta Kencak, Sang Buta Swadnya, iki bukti sajinira, wus sira amukya sari, atulung sira ring ulun anyambut Bebanten maka rupa reka anggan Bhatara gawe, tuduhan ta ulun, warahan karya bener, sakawruhanta, poma-3.

Wus mangkana angawiti sira akarya, den ambek suci juga, ayuwa sabda gangsul, wak prakasa, mwang cemer, tinemah kita de Bhatari, balik sabda rahayu juga ucap menak maka ucapanta, apan ri sedengta akarya babanten ya ika kalanta angajum rupa warna mwang pawangganing sarwa Dewata_Dewati, Bhatara mwang Bhatari. Ika nimitaning widi widana aranya, ikang sarwa bebanten, apanya dadi lingga, dadi saksi, dadi caya, dadi cihnaning wang astiti bakti ring widi panunggalnya ya ring raga sarira juga stananing widi anuksma, ring bumi unggwaning astute, unggwaning stungkara, unggwaning Umastawa sira.

Karananing widi widana nga. Widi, nga. Batara; wi, nga suksma; dana, nga sakala nyalantara; kalinganya ikang bebanten juga pinakareka rupa warnanira Batara, rinekani rupa kadi tingkahing kawongan, pada sowang-sowang. Ayuwa sira sang tukang angangapus-apusi tatandingan, amunjuk lungsur, angurang-ngurangi, angalebih-lebihi, tan manuta ri warah mami Bhatari Tapeni, umungguh ing Empu Lutuk apan saksat anguwah-uwuhi raga sarira, ala dahat pala tinemunya, ri kapatyani, lewih papa narakanta kadenda de Yama Bala, dumadi sira wekasan, wetu salah rupa, wetu mala katuna lebih ring sarira, mangkana temahanya.

Iti mantra amlaspasi sarwa bebanten sapuputnya tinanding sedana toya winadahan payuk anyar, Ma. Om Brahma tirta ya namah, Om Wisnu tirta ya namah, Om Mam Iswara tirta ya namah, Om Siwa tirta ya namah, Om Sadasiwa tirta ya namah, Om Paramasiwa tirta ya namah, sahitya sarwa Butanam, sarwa wisya sarwa boja, sarwa
papa pinasaya, apawitra pawitrayam, Om Am Brahmaya namah, Om, Um Wisnuya namah, Om Mam Iswaraya namah, Om Amkaro Bhagawan Brahma, tatwa jnyanam mahotamam andeham paraham paraham guhyam, swasti-swasti mahatmanam, Om Um karo Bhagawan Wisnu , Dewanam sarwa busanam tanurawegaratwate, hari dewam nama stute. Om Mam karo Bhagawan Isa, Iswara, Parameswaram, dadami amretatmakam, grhniswaya namah, swaha.

Mwah iti pangurip bebanten: OM SAM, BAM, TAM IM, SRI Gurubyo namah, nama Siwaya, Sri adiguru byo namah, AM, UM MAM, OM sri paramadiguru byo namah; Tlas.

Idep umawak sanghyang Tribuana kang banten , denta puja mwah ri pangadeganira ma. OM KAM KAM GAM GAM GAM namah swaha, CAM-CAM JAM, RAM, L;AM, WAM namah, OM UM namah, OM REM naman OM LEM namah, OM UM namah, OM UM namah. Telas.

Mwah iki prmalinan banten, ma. Om Tripurusa byo namah, Om sapta kabukti byo namah om nawagraha kabukti byo namah, om, Suksma wali Hyang namah, om Taya namah swaha, Om pritiwi apah, teja, bayu, akasa, om windu om sunya Taya swaha.- Iti pujan panggungan, mwang pras-prasan, tlas.

Iki mantran sorohan alit-alit, ma. Om pukulun sanghyang siwapi-caturmuka, dewabyuha, sira ta bhagawan Ra Tangkup, sira ta pukulun , angeseng lara roga, makadi ipen ala, sot sata, gempung muksah ilang tan pasesa, denira sanghyang Siwapi caturmuka dewa byuha Om sidir astu ya namah swaha.

Malih panutup pujan banten ring lahapan, nga. Ring panggungan, ma. Pukulun sira Sanghyang Dharma den elinga sira ri palungguhanira sowang-sowang amuktya sari, atinggala sari, jumeneng pukulun, sira tan keneng sari.-Telas.

6 comments:

 1. Apa sebenarnya arti dari riwastu ? terima kasih.

  ReplyDelete
 2. Mohon dilengkapi terjemahannya aja, biar kita ngerti juga apa itu yang diucapkan jadi tambah mantep tambah yakin.
  Tq
  Dirka

  ReplyDelete
 3. OSA. Sukseme antuk postingan puniki. Menawi wenten terjemahan ipun anggen referensi. Sukseme

  ReplyDelete

 4. Bahwa dalam Weda Sruti tidak ada penyebutan : Brahmana lahir dari Kepala dewa Brahma, Ksatrya Lahir dari Lengan dewa Brahma, Wesya lahir dari Pusar dewa Brahma dan Sudra lahir dari Kaki dewa Brahma. Dalam Weda Sruti seperti dalam Yayurweda XXXI.11 hanya disebutkan sbb : (Bukti P3)

  Brahmano -Asya mukham asid.
  Bahu rajanyah krtah.
  Uru tadasya yad Vaisyah.
  Padbhyam Sudro ajayata.

  Artinya kurang lebih sbb :
  Brahmana adalah Mukanya.
  Raja adalah Bahunya.
  Perutnya adalah Wesya
  Kaki nya adalah Sudra
  Bahwa Dalam yayur Weda XXXI.11 tidak ada nama nama leluhur Orang Bali pada masing masing anatomi Dewa Brahma. (bukti P 3)
  Bahwa dalam Lontar Widisastra tarpini dan Lontar Yadnya Prakerti tersebut diatas, ditambahkan nama nama leluhur orang Bali pada masing masing anatomi Dewa Brahma sebagai asalusul kelahiramya, dengan menambahkan kalimat lwir aranira: Ki Bandesa, Ki Pasek, Ki Gaduh, Ki Dangka, Ki Kubayan, Ki Ngukuhin lawan Ki Salain. (Bukti P1 dan P2)
  Bahwa dengan memperhatikan di lontar SIWA SASANA pada poin 9a dan 9b ditulis sbb :
  “Seorang Sudra TIDAK BOLEH di Diksa menjadi Sulinggih”. (Bukti P4)

  Bahwa dengan memperkatikan buku SLOKANTARA seloka 38 disebutkan sbb :
  “Seorang Sudra disebut Antyajati atau kelahiran rendah”. (Bukti P5)

  Bahwa memperhatikan lontar/buku SUNDARI BUNGKAH 10a terbitan Bali Wisdom disebutkan : “Mayat seorang sudra tiada bedanya dengan bangkai Hewan” (Bukti P6)


  Bahwa memperhatikan Bhagawad Gita XVIII.44 menyebutkan :’ Seorang Sudra adalah berciri Pariacaryatmakam = suka melayani (Bukti P7)
  Bahwa memperhatikan pendapat Profesor DR. Gangga Prasad Upadhyaya, dalam buku nya “VEDIC CULTURE” menulis Sbb : (Bukti P8)
  “ Jika ada seseorang yang tingkat kecerdasan otaknya rendah, yang tidak dapat menentukan pekerjaan apa yang harus dipilih untuk dirinya sendiri, ia tidak akan dibiarkan hidup malas berpangku tangan, masyarakat memaksanya untuk mengerjakan sesuatu atas perintah atau petunjuk dan pengawasan mereka yang dapat memilih dan memimpinnya. Orang demikian dinamakan SUDRA - Orang malang. Kemalangan ini menyebabkan mereka diletakkan dalam tingkat masyarakat terendah, bukan dipaksakan kepada mereka oleh masyarakat. Ia menjadi demikian karena ia tidak dapat, tidak mampu karena kelemahannya sendiri atau juga karena kemalasannya, untuk memilih untuk dirinya sendiri suatu lapangan pekerjaan bebas dan terhormat…”
  Bahwa memperhatikan Babad Pasek disebutkan: Leluhur Ki Bendesa, Ki Pasek, Ki Gaduh, Ki Adangka, Ki Kabayan, Ki Ngukuhin, Lawan Ki Salahin, terlahir dari Rahim “BIDADARI” Manik Gni, bukan dari kaki Dewa Brahma. (Bukti P9)

  Bahwa memperhatikan Prasasti Alas Purwo - Jawa Timur, Prabu Brawijaya V dalam Pelariannya di Blambangan / Banyuwangi th 1478 M, ber WASIAT kepada Anak Cucunya – supaya meneruskan pelariannya ke arah timur (ke Bali) dan meminta perlindungan kepada Raja di Peduungan dan Kepada Rare Angon di Bali. Beliau menyebut Rare Angon (salah satu leluhur Pasek) sebagai “ Titisan Ciwa - sebagai guru suci (Brahmana) dulunya dipercaya sebagai sekretaris dan bendahara pembangunan pura di Bali. (Bukti 10).

  Bahwa dengan Penambahan kalimat Luiraranire : Ki Bendesa, Ki Pasek, Ki Gaduh, Ki Adangka, Ki Kabayan, Ki Ngukuhin, Lawan Ki Salahin dibelakang kalimat : “adwe pamakadinya ikang Sudra yeni sapta kwehnya, pada metu saka ri suku Sanghyang Brahma ngarani pada Tulisan di Widisastra tarpini dan di belakang kalimat Nikang sudrayoni sapta kwehnira, para ametu saka ri suku sanghyang brahma nguni pada tulisan Yadnya Prakerti dapat menimbulkan Ketidakpercayaan Umst Hindu pada susastra Weda lainnya, sehingga berdampak dapat menimbulkan Ketidak percayaan kepada Agama Hindu.

  ReplyDelete
 5. 17. Nikang sudrayoni sapta kwehnira, para ametu saka ri suku sanghyang brahma nguni, lwir aranira: Ki Bandesa, Ki Pasek, Ki Gaduh, Ki Dangka, Ki Kubayan, Ki Ngukuhin lawan Ki Salain. Ika sudra yoni inaranan, mijil saking sandi yoga Bhatara Brahma, nimita saptapatala di arena, ya ta sira nggeh suku sanghyang igama, apan sukarti sanghyang Prajapati sira, yakta kabeh ikang wang wenang makaulu ri sang brahmana pandita Siwa-Buda.
  ============

  Bahwa tulisan dalam Lontar Widisastra Tarpini dan Lontar Yadnya Prakerti telah dengan sengaja menyimpangkan mantra YAYURWEDA XXXI.11 dengan mengartikan Catur Warna berasal dari kelahiran (anatomi tubuh) Dewa Brahma dan menambahkan nama nama Leluhur orang Bali pada masing masin

  Bahwa YayurWeda XXXI.11 tidak menyebutkan Kelahiran Catur Warna. Yayurweda XXXI.11 hanya menyebutkan fungsi anatomis Catur warna yaitu :

  Brahmano-Asya mukham asid.
  Bahu rajanyah krtah.
  Uru tadasya yad Vaisyah.
  Padbhyam Sudro ajayata.

  Artinya kurang lebih sbb :

  Brahmana adalah Mukanya.
  Raja adalah Bahunya.
  Perutnya adalah Wesya
  Kaki nya adalah Sudra

  Dengan demikian, tulisan dalam lontar Widisastra Tarpini dan Lontar Yadnya Prakerti Telah dengan sengaja menyimpangkan Yayur Weda XXXI.11

  DAN TELAH MENIMBULKAN PERMASALAHAN SOSIAL DI MASHYARAKAT HINDU BALI SELAMA BERABAD ABAD karena ::

  1. LONTAR SIWA SASANA pada poin 9a dan 9b ditulis sbb :
  “Seorang Sudra TIDAK BOLEH di Diksa menjadi Sulinggih”.

  2. LONTAR SLOKANTARA seloka 38 disebutkan sbb :
  “Seorang Sudra disebut Antyajati atau kelahiran rendah”.

  3. LONTAR SUNDARI BUNGKAH 10a terbitan Bali Wisdom disebutkan : “Mayat seorang sudra tiada bedanya dengan bangkai Hewan”

  4. BAHWA PROFESOR DR. GANGGA PRASAD UPADHYAYA, dalam buku nya “VEDIC CULTURE” menulis Sbb :
  “ Jika ada seseorang yang tingkat kecerdasan otaknya rendah, yang tidak dapat menentukan pekerjaan apa yang harus dipilih untuk dirinya sendiri, ia tidak akan dibiarkan hidup malas berpangku tangan, masyarakat memaksanya untuk mengerjakan sesuatu atas perintah atau petunjuk dan pengawasan mereka yang dapat memilih dan memimpinnya. Orang demikian dinamakan SUDRA - Orang malang. Kemalangan ini menyebabkan mereka diletakkan dalam tingkat masyarakat terendah, bukan dipaksakan kepada mereka oleh masyarakat. Ia menjadi demikian karena ia tidak dapat, tidak mampu karena kelemahannya sendiri atau juga karena kemalasannya, untuk memilih untuk dirinya sendiri suatu lapangan pekerjaan bebas dan terhormat…”
  =====

  Itulah sebabnya L: Saya Ketua Paruman Walaka PHDI OKU dan Anggota paruman Walaka PHDI Sumatera Selatan meninta Kepada PHDI Pusat dan Dirjen Bimas Hindu serta dinas Kebudayaan supaya Menkaji kembaliseluruh Lontar Lontar Hindu yang beredar di Masyarakat

  ReplyDelete