Saturday, March 21, 2009

Lontar YADNYA PRAKERTI

OM AWIGNHAM ASTU NAMA SIDEM.

Iti Widisastra Tapini, warah Bhatari Umadewi, sira hyang ing pura dalem maka lingga gama kreti, ulahing wang kamanusan, ndya ta lwirnya: Dewakreti, Budakreti, manusakreti, jagatkreti.

Samangkana kwehikang parakreti palaning anadi wang, arep pun siraaamarayajna, nimita kweh wetunikang yajna, sapta yajna makadin ika, l;wirnya: Aswameda-yajna, Siwa-yajna, Resi-yajna, Pitra-yajna, Bhuta-yajna, Manusa-yajna, samodaya linuwihaken , pada luwih ika tinemunya, palaning yajna samangkana, apan makalewih ikang prakerti kamanusan, apan ring manusa ika papulanya kabeh, manusa juga makawak ikang samangkana, paraning jagat, ala-ayu, amreta, wisia, papa-swarga, sukha duka, ika pada nuksma ring manusa nimita manusa juga wenang aulah parakerti, apan kabeh ikang Dewa, Bhatrara, Kala, Bhuta Raksasa, Detya, Danawa, Pisaca, Danuja, Atma, apitra, Pitara, Jin, Setan, Leyak, Tuju, Teluh Taranjana, Desti, Wat, Tiwang Prakasa, Moro, Pulung, Pamala-pamali Anta Preta Kala, Dengen mwang sarwa marana, gering gerubug sasab.

Mwang ikang sarwa jadma lwirnya: sato, mina, paksi, taru, buku, trena, lata gulma, stawara janggama, srepa, sarpa prani, kumalap kumilip, kremi tetega, pipilika mwang sakutu-kutuning walantaga ika kabeh awaking papa, pada amrih swarga, amerih amreta, sama amrih linukata ring manusa, apanya sama mrih kamanusan; ya marmaning manusa juga wenang anyupat sira kabeh ri alanya, papanya kabeh.

Kunang yan ring manusa, sang Brahmana pandita Siwa-Buda juga yogya ngentasakena ika kabeh. Ingentasa sakeng mala papa naraka, pancagati sangsara sira juga sayoga sinembah dening loka, anggeh Bhataraning jagat apan sang Brahmana Pandita juga maka lingganing tribhuwana sira makawak sanghyang Guru tunggal, apan yan hana hyang Bhatara mwah Dewa masarira angawatara, aunggwana ring jagat mandala, sakala niskala Sang Pandita juga wruh ring dadalan, pati lawan urip, mwang ri wetuning ala ayuning ulah nikang jagat, sang Pandita juga magawe rahayu landuh prawertining jagatraya, samangkana paribawa sang Brahmana pandita teguh ananda ka Brahmacarya, nimita ayuning jagatraya.

Kunang waneh hana ling Bhatara Guru ring Bhatari :”Sajna Bhatari, pakena teguha denira, sang Brahmana pandita wruh ring ka brahmacarya, sira juga umawak manira ring jana loka, nimitaning sira juga wenang makalingganing Igama Tirta, sira wenang wehaken gama ri samanya janma, niyata sang guru puruhita maka sajnyananing sang pandita an mangkana de mami, manggeh sira Bhatara ring jagatraya, wenang sira sang pandita magawe papa swarga lawan waneh sira juga wenang papa swarganing mati, yawat lagi ahurip, ri ikang sarwa jadma, winuwus wuwusan, mijil saka riwastu sidi wakbajra lawan sandi jnyanan nira sang yoga maka dalana sanghyang weda, apan sang brahmana pandita maka awak ira sanghyang Linggabawa, pangastaning prawatek Dewata, Rsinggana, sida sanggacarana, luhur tan hana luhuran, apan sira wekasing luhur, sor tan hana soran apan sira wekasing sor. Agung tan hana agungan, apan sira wekasing ganal; lit tan hana litan apan sira wekasing ademit,”

“Samangkana kalinganika sira sang Brahmana pandita wruh ring ka brahmacarya nira, pagehing dharma susila, anandanga, kaswetambara nira, amolahaken kasteswaryanira, agegwana sanghyang Paramarta, twi tutwa ya, sang panita minakawit, ya sangkaning sangkan, ya paraning paran, apan sang Brahmana pandita, makawak ikang sinangguh utpeti, stiti praline, an mangkana sadnya bhatari yan ring manusa twi nika, marmaning sang brahmana pandita juga wenang mutusaken ikang sarwa yajna-yajna ring paraloka,ngaran angayoni, ngaran angajengi swaraja karya, yajna-yajna, kirti-kirti, punya-punya, dana-dana, tapa-tapa, yasa-yasa, brata-brata, ri salwiring ulah parakreti.”

“Iki kabeh wenang diniksan de sang brahmana pandita, apan sira sang brahmana pandita maka putusing ulah parakreti, nimita sang brahmana pandita sinanggeh sang putus. Putusa nga. Subal. Kunang yan durung diniksan de sang brahmana putus, ri salwiring yajna-yajna swaraja karya, kirti-kirti nikang wang ring para loka tan sida putus, nga. Puput, tan wenanang watek Dewa Bhatara ananggapi ikang yajna mangkana, kalinganya ikang sarwa kala buta juga wibuh karepnira amukti bebanten, pareng lawan sawunduk warganya prasama lilingse ring manusa, kapiragan, angaku-aku Dewa, angaku Bhatara, angaku sakti wisesa, ambodo ikang angaling-alingi ulat nikang wang bakti ring Bhatara mwang ring sarwa Dewa, apan abirama polah nikang kala alilingse ring janma, angaku Dewa luwih, moha murka karepa amangan anginum, awiwidian, umolah angigel awija-wijah, saha dulur ri imia-imia, angucap-ucap lan waneh atatangisan, kweh paripolahnya, amruguli wang bodo, twi tan wruh ing kalingan.”

“Sajna bhatari, ah duran samangkana ikang yogya ginegwan dening wang ring paraloka, ya ujar sang brahma sida pandita juga wenang tuten, saksat sabdaning Widi wetun ikang ujar saka ri brahmana pandita, apan lumud ikang ujar inujaraken sang kaya ri sastra aji, tutur tatwadika, wuwus pinastika ring ala ayuning pamuwus-wuwus, ika sabda utamaji, mijil saka ri widisastra tinutnira de sang brahmana pandita”

“Kunang yan hana wruh mangrengakena, ndan rumesepa ri ati sumimpena, ri karungwaning ujar, sang brahmana pandita atutur ring rahayu, ikang wang mangkana, saksat mulih nugrahaning Hyang Widhi, lawan kaya olih sarwa mulya rajabrana kasukan sagunung, apan mapala ilang sarwa papa patakaning sariranira. Mangkana yogya kinemit de sang mahyun umungguhaken kasujananira.”

Ling Bhatara: “ Uduh sira sang umara yajna, sang parama kerti, sang akinkin akirti-yasa nguniweh ta kita sang anggaduh gaman-gaman, rengo lingku mangke, dak sun warah I kita parikramaning bakti, astiti ring gama tirta, aja sira tan mituhu ri lingin sastra, tan tinuta ring ujar sang brahmana pandita, apan sira wenang tinut, wenang pituhu denta, apan sira mawak titah


Syarat yajna

Banten patut polih tirta Brahmana

Melewati kewenangan = anyiwa-raga /anyumuka sira wenang. Kumwa lingku nguni, bakti astiti pwa kita ring batara, aja tan pasamodana, tan pajamuga, tan pasloka-sruti mwang sasmrrti, ikang widi widana juga yogya pasamodanakenanta, widi widana ngaran ikang sarwa babanten, aja sira ababanten tan diniksan de sang brahmana pandita, aja tan sinirati tirta saka ri sang brahmana pandita, apan sira sang brahmana pandita kewalya putusing sarwa yajna, sarwa puja”.

Yapwan samangkana, kang kaya apa polahe yan samangkana, dadi acengga langkah langgana kumalancang, ambisaaken tan bisa, ya ngawenangaken ikang tan wenang, angulumbung ngaran, anyiwa-nyiwa raga krepa, ika pwa anyumuka ngaran, anungsang gama. Kalingani kadi araning sungsang sumbel, apa nimita nihan samangkana, apan salah ulah, salah laku, ikang parakerti yadnya yan mangkana dadi salah rupa, dudu sira maka sirahnya, kalinganya ana asirah suku, ana asirah silit, aulu lawean, ulu tangan, mwang salwiring salah rupa, tan pasirah tan pasilit, tan pasuku, tan patangan, tan pacangkem, tan panetra, tan pakarna, tan parupa, apan wus kasurupan bhuta saryah. Ika mangdadyaken durmanggalaning jagat, rug rubuh ikang jagat karuganing kali teka tan pantara, ring sasab marana magalak, atemahan baur ikang Negara, maling makweh, apan ikang wang sama sinurupan den ikang bhuta kala saryah, mapanes akiris ikang rat.”

“Samangkana pawetunya ring loka, apan sinipatan dera Hyang Wwidhi, apan ri ulahing wang ring marcapada, tapwan anut ring ulah karma tata igama, tan mangugwani warah sastra gama, ri denya tan paka ulu sang brahmacarya, apan sira sang brahmana pandita ikang sayogya pinarasrayan dening paraloka sapta, apan ri ulahing wang ring marcapada, twi tatwaya sang brahmana ulu sanghyang igama, sang ksatriya sira bau sanghyang igama, sang wesya sira garba sanghyang igama, sudra sira suku sanghyang igama, ika ta sang catur warna maka pikukuh sanghyang igama, apan minaka angga pratangga sanghyang igama, samana pada sumurup umulihi sanghyang prajapati, umadeg sira sanghyang tunggal, ya sanghyang widhi pasadnyanira.

“Nahan ta pasurup nikang wangsa kabeh ri sanghyang igama, yogya kapratyaksan, apan pada pinalar-palar, pawangganya sama sowang-sowang.”

Ana sira sang brahmana rwa yan padulur wijilnira nguni saka ri yoga batara brahma, atemahan sira brahmarsi, ri arini brahmana siwa buda, ya ta maka caksu sanghyang igama ring jagat, sang brahmana siwa sira caksu tengen, sang brahmana buda sira caksu kiwa.

Kunang sang ksatriya saroro wijilnya nguni saking yoga sanghyang brahma, kang panuha di arani ksatira suryawangsa, metu saka ri bau tengen; kang ari satriya soma wangsa, metu saka ri bau kiwa sanghyang brahma, ya ta sira makawirburja sanghyang igama. Katrini nira waneh mijil satriya saka mulakanta sanghyang di arani Manuwangsa, nimita sang kesatriya wangsa sira.

Wesya trini juga wijilnira nguni, saka ri nabi sanghyang brahma, maka awan ri weteng anerus ring pupu kalih, kang panuhane si Tan Kawur, pamadianira si Tan Kondur, si Tan Kober wurujunira, ya ta sira katrini pinaka utamangga sanghyang igama aduwe pada makadi nika.

Nikang sudrayoni sapta kwehnira, para ametu saka ri suku sanghyang brahma nguni, lwir aranira: Ki Bandesa, Ki Pasek, Ki Gaduh, Ki Dangka, Ki Kubayan, Ki Ngukuhin lawan Ki Salain. Ika sudra yoni inaranan, mijil saking sandi yoga Batara Brahma, nimita saptapatala di arena, ya ta sira nggeh suku sanghyang igama, apan sukarti sanghyang Prajapati sira, yakta kabeh ikang wang wenang makaulu ri sang brahmana pandita Siwa-Buda.

Ulu nga. sirah, sirah maka unggwaning amreta ring buwana sarira, nimitan sang brahmana pandita juga wenang sunga tirta. Tirta nga. Amreta, amreta nga. Urip, sira mawak uripnya sang hyang igama, sira juga wenang umucarana sanghyang weda nga. Tirta, da nga. agni. Tirta nga. urip. Urip nga. wiwa. Da nga. agni, agni nga. Brahma. Brahma nga. Buda. Samangkana sira sang brahmana pandita umawak toya, umawak agni, umawak urip, umawak pati.
Toya nga. Wisnu, agni nga. Brahma, nyata suci nirmala, nga. Apan tanana camahnya sanghyang weda mijil saka ri waktra sang brahmana pandita. Waktra nga. tutuk, tutuk nga. suki, suki nga. Iswara, ya mawak angin ikang Iswara, sanghyang Parama Siwa pasanggahanira, ika ta sira mayanira sanghyang weda, ika nimita sang brahmana pandita juga makanggeh Sanghyang Siwatiga, lwirnya: Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa, yan ring puja, sira Gurwiswara pwa ya sajnanira, sira wenang amratista sahalaning jaghat-raya ri sakala niskala, ring urip tekaning pati.

Kunang yan ana swayadnya, salwiring warajakarya, suka suhka, yan tan siniratan tirta saka ri sang brahmasidarsi tan ilang letuhing upakaraning yadnya, dadi camah campur ikang karya, tan arsa ikang Dewa Batara anodyani, anakseni, amukti ikang babanten.

Ika mewastu duhka sira Bhatara Surya Sewana, apan sira maka saksin ikang jagat raya, dadi ingatagira Bhatara Kala, lawan sawadokalanira kabeh, kinon de Bhatara Surya amukti ikang babanten, wastu kumarasah ikang sarwa kala bhuta marana kabeh, anusup-nusup pada ameta dahan.

Mur ikang sarwa Dewa, kasapa sira sang adreweya karya, mwang sanganyontengi, wastu rusak pada cendek tuwuhniya, apan kadi angruwakakena ucap-ucaping wong edan, pati jlamut, patisambat sambatin, samangkana marmaning kawastu de bhatara wang mangkana, tan sah anemu papa sangsara,keneng pamidi ri ulahnyan mangkana.

Kunang yan sampun olih siniratan tirta sang brahmana pandita, makadi yan sampun diniksan denira pinujakrama, lewih-alit nikang yadnya inaturaken, ya maha pawitra juga, katanggapa dening prawatek dewata mwang ri padaning Bhatara, ikang banten pinujakreti ika, anerus sida rahayu tinemunya sang adrewe yadnya ika mwang sang anukangi, karma Tapeni yadnya, maka nguni ring jadma manusa ikang inupakara, lewih sang pitara ingentas, sama amnggihaken patut, anatar galang apadang, samangkana pawarah Bhatrara Hyang Pramesti ri ikang para, yogya tinuta ri ikang wang loka parasrama, ayuwa sira apilih igama, apan tan ana akweh ikang igama inanggehaken denira Hyang Widhi, tunggal juga ikang igama maka lingganing buwana, ya Igama Tita, ikang suci nirmala juga suka tinanggapa dera Hyang Widhi, ya ika elingakena denateguh

Kunang arep pwa sira amangunang swarajakarya, ayadnya-yadnya, puja parakerti, salwir nikang pinujakarma, ayuwa tan pangambek suci, dinuluri idepta rahayu, sabda menak, ika juga maka dasaring swayadnya, aja angangen prabeya, den lilawarana ikang manah, ayuwa pepeka, ayuwa tan suksara ring sang Brahmana Pandita, kumwa kadi lingkwa nguni, den prayatna pwa sira, apan kweh mahabhaya pamancananya, agung pakwehnira, ri pangaduning buta-kala karepnira amignani, angulati tadahanya. Ika ta kayatnakna, apan sira yan sampun apageh polahira, kukuh ring kasusilan, ring kapatutan, makadi ring kadharman, tinuta ring warah sastragama, mawastu trak ikang sarwa bhuta-kala sasab marana, tan wani ya lumincak mara maring manusapada, pada sinempen kinurung de Bhatara Dharma. Tan wineh sira kumarasah anusup-nusup, pati baksa-baksan. Ika Widi Sastra Tapeni Yadnya maka dasar sang ayadnya Pangraksaning karya Buta Pila-pilu ring Purwa mangraksa Jiwaning wang adrewe karya Bhuta Rudita ring prantenan mangraksa sarwa reratengan. Bhuta Kakawah ring pascima, ring genah metanding, mangraksatetandingan. Ring Utara Bhuta Ari-ari, mangraksa saraja Drewe,
marmaning suksekel ikang buta-kala pada akiris apan tan olih sakama-kama angguraga amet tadah anginum, apan ya wus kreti ikang desa-desa pakraman, tan hanang wyadi wyawahara, baya pakewuh, doh ikang agering sasab marana, dadi landuh ikang bumi, landuh tuwuhing sarwa janma. Mangkana lingkwa mami Bhatari , warahenangku mungwing aji, nga. Widi Sastra Tapeni Yadnya, tlas.

Iki pangraksakaning karyasuka mwang duhka kunang, ana sang panca maha bhuta, ngaran, lima sanakira, sira sang atunggu wekasing bumi, lor, wetan, kidul, kulwan mwang ring madya, pada anyeneng Bupati, pada akweh wadokalanira.

Ikang ana ring purwa sang Bhuta Pila-pilu nga. Aputih rupanira. Sam namah swaranya, ring kulit pasusupan ika wenang kon mangraksa jiwaning wang ang adrtewe gawe, wenang gaweakena palinggih pangastitinya ring natar sanggah wates ring wetan, banten daksina gede, suci pras ajuman, rayunan pajegan putih warnanya, iwak olah-olahan, segehan agung 1. Sambat sang Bhuta Pila-pilu. Kon mangraksa jiwa karaksakena denira.

Iti aneng kidul sira bhuta Rudira, abang warnanira, Bam namah swaranya, sira wenang astitiakena ring perantenan, kon mangraksa sarwa reratengan, olah-olahan makadinya, palanya inih, tan ana wani wang anjajaburi, bancuri, anulak sarwa papasangan pakarya ala ring pangan kinum, saluwir srana ring pangan kinum pada geseng pugpug punah, tan dadi denya wang wedi, angrisebi gigining apuy. Bantenya: rayunan pajegan bang, iwak olah-olahan suci, peras ajuman, daksina gede sarwa 4, segehan agung 1, sang sinambat Sang Bhuta Rudira, kon mangraksa pebat, karaksa denya.

Ikang maring kulwan, sira sang Bhuta Kakawah, kuning warnanira, Tam namah swaranya, wenang astityakena ri unggwaning atanding banten, sira juga kon mangraksa tatandingan, denya nora-nora kaceb-ceban mwang kariseban akarya banten, tan kabijadinan kinaduk dening buta-kala, mwang kagamangan, kaejinan, mamedinan, salwir nikang mangaduk magawe salah pakarya, ya sira sang Buta Kakawah kon mangraksanana irika. Bebantenya: rayunan pajegan kuning, iwak olah-olahan, suci peras, ajuman, daksina gede sarwa 4, segehan agung 1, sang sinambat Sang Buta Kakawah, kon manghraksa irika ring babanten karaksa denira.

Ikang maring lor, sira sang Buta Ari-ari, maireng warnanira, Am namah swaranya, sira wenang kon mangraksa sarajadruwe nira sang adrewe karya, lwirnya: beras, arta, kanaka, rajata makadinya, tekaning salwirnya upasubaning karya, iwak-iwak. Palanya sida rahaytu mwang inih, tan ana dusta durjana wani anglengiti.

Yan tan ana samangkana, wastu kena gering rahat kapati-pati kadenda de wadokalanira sang buta Ari-ari, yan maneher tan winangsulaken meh awan ikang pejah, mangkana pangraksanira Sang Buta Ari-ari, ika sira wenang astitiyakena ri genahing anegdegaken beras, ring umah meten wenang. Bantenya rayunan pajegan ireng, iwak olah-olahan suci, peras ajuman, daksina gede, sarwa 4, segehan agung 1, sang sinambat sang Buta Ari-ari, mangraksa rajadrewe kasuka karaksa denira.

Ikang ana ring madya, nga. Sang Buta Kamajaya, amanca warna rupanira, Im namah swaranya, sira wenang kon mangraksa satekan ikang tamuy, wenang atitiakenaring bale sanggraha, mwang ring natar wenang palanya suka rahayu satekan ikang tamuy ambek suka. Banten: Daksina gede, rayunan mawarna, iwak olah-olahan, suci, peras, ajuman, segehan agung; palanya rahayu, wenang karaksa katekaning saunian-unian karamyan, igel-igel, tan ana panyangkalanya, apan sang manca sanak ika tuhu sakti dahat pada wisesa mangreh wadokalanira maketi-keti, ika wenang atityakena.

de sang angamong karya, saka ri tembening nyambut gawe wenang jejerakena kang daksina aturi banten sari-sari, nga. panyahian, jotan mwang pasegehan. Ri sampun masaning karya atatampahan elingakena wehan bebakaran mentah. Ri karyane wehan rayunan linggih, karangan, sega sokan pada sowang-sowang yan alit kang gawe, alit juga pangacinya, wenang pras daksina mwang ajuman anut warnasegehan sasah anut warna, sasapanya rawos Bali juga wenang , kwala sambat namanya sowang-sowang, mwang sastra swaranya sakarepe angaksama wenang.

Ana mwah yogya kengetakena de sang ngraksa karya maka pamurnaning sarwa kala buta amigna ring sarwa karya, lwirnya: laban asu, denya tan wani ararusuh: carunya sega winadahantangkulak anyar kari kelapanya, iwak jajatah, susuni canang uras atanding, sambat sang Buta Ulusinga, kon angunbduraken wadokalanira watek brehala kabeh, ma. Om indah ta kita kamung Sang Buta Singapati, iki tadah ganjarana sira, amukti sira, ajaken wadokalan kita, wus sira amukti sari, sun kon angunduraken wadokalanira kabeh watek srigala, mangsa kabeh, aja wehi kari nger ing kenep sira wus inaweh ganjaran, den enak amundura sira, kabeh, ayuwa tan idep sabdaning hulun kita, apan padanira Bhatara ingaturaken yadnya, tuhu tan wenang kita anangalapan, amigna ya ta yadnya, Om Kala Srigala byo boktra byoh namah swaha.

Iki laban paksi gagak bantenakena ring luhuring atepca. Sega sapunjung , iwak taluh 1, mwah sega sasah, be celeng matah wenang rah atakir. Sang sinambat Sang Buta Gagak sona kon angunduraken wadokalanira. Mantra: Ih sira sang paksiraja, Sang Buta gagaksona, iki tadah ganjaranku ri kita, wehakena wadokalanta amukti kabelanira, wus sira amukti sari, mundur ta sirakabeh ring kadohan, adan amantuka sira ring alas, aja sira jumeneking kene, anggarugada, amangana babantenku, kedep sidi sabdanku, Om Buta Kaba byoh boktra byoh namah swaha.

Iki laban semut sepuh, tetani, salwiring krimi, yanya salah angde, carunya: sega mewadah tangkulak, iwak urab barak, urab putih, klapa asigar, mantra: Kita buh, sakwehmu sarwa krimi kita kabeh, iki bukti tadahankwi ri kita, aja sira sumarab, kumarasah, papupulta kita kabeh pada amangsana segeh; wus sira amangana segeh, pamulihta kita ri buhloka desan kita apunpun ta kita ing kana, antosakena sengker-tahanmu papa anunggu kita pamastu Dang Gurwiswara, Om krimi buh byoh loka namu namah swaha.

Ana malih yan ring karya ayu, ri padewa aran, ring pura ring sanggah parhyangan, makadi ring payadnyan; ana sira Sanghyang Panca Resi rumakseng kana, Sanghyang pancasiwa pasanggahanira sira wenang maka pamurnaning sarwa cuntaka ri sang adrewe karya, lwirnya karma magelakena wenang astitiakena ananceb sanggah tutuan alit 5 kwehnya, amanca desa unggwanya, ring panyamuhan dewasanya. Ikang ring prwa ring wates papageran ring purwa unggwanya bebantenya daksina, suci, sodan, peras ajuman, katipat kelanan, iwaknya ayam putih pinanggang, canang sagenep, tadah sukla . Sang aturi, sira Bhagawan Kosika, Mam Namah wswaha swaranya.

Ikang ring daksina, genah pangastitiyanya ring dapur panyucian, bantenya sama kadi arep kupatnya iwak ayam wiring pinanggang, katur ring Bhagawan Garga, Am Namah swaranya.

Ikang Pascima genahnya ring lebuh, ring sanding pangubengan, bantenya pateh, kupatnya iwak ayam putih siyungan pinanggang. Katur ring Bhagawan Metri, Om Namah swaranya.

Ikang utara, genahnya ring sumur, yan tan hana sumur wenang ring gohaning angamet toya nggwanya, bantenya sama kadi arep, kupatnya iwak ayam ireng pinanggang, katur ring Bhagawan Pursya (?), Um namah swaranya.

Ikang ring madya genahnya ring tengahing natar bantenya sama, kupatnya iwak ayam brumbun pinanggang, katur ring Bhagawan Wrehatnala, Yam namah swaranya.

Iki panglukatanya Sanghyang Panca Siwa pangilang sarwa cuntaka mwang letuhing dina, sadana toya anyar samsam beras kuning, sekar warna lima, lalang lembaran 5 katih, padang lepas 11 katih sagi-sagi: peras daksina, sodan, ajuman panyeneng, sorohan, lis, artanya 527 . Iki pujanya: Ma. Om siwa puja karyem seni, sarwa papa klesa punyam, sarwa wignam winasyanti, pataka cuntaka nasanam. Tungtungana sarwa blikam. Maka pamurnaning pemarisudanya, ma.Om sarwa blikan pritiwi, Brahma, Wisnu, Iswara, anaking Dewaputra, sarwa wastu, sang prauyeng, sarwa doh, suda mala, suda papa suda pataka, suda sawiraning dasamala, suda roga, suda danda upadrawa, bayu-putrastu namah swaha. Om Siwa sampurna ya namah swaha. Ri wusing pinuja, siniratakena ring saiderin pakaranganya mwang ring upasubaning karyanya.

Iki pangalang-alang dewasa sang amangun karya, kayatnakena denta, alanya anerus tekeng putu buyut, ameda-meda amignanya mwang alpayusa palanya, lwirnya anut sasih, maka pamarisudanya juga gelarakena rumuhun, kala dewasaning anyambut gawe pangruhunya, wenang yeki maka pamrayascitanya, lwirnya: carukena rumuhun ikang sarwa mentah, tadah pawitra, bubuh pirata mwang prayascitta. Teher ri karyanya, ika carukena ikang sarwa rateng duluranya kadi arep , tan sah peras daksina, sodan, lis sorohan sehetan; lwirnya yan ring sasih 1, tan ana ngalangana, terus rahayunya.

Ri sasih 2, kaalangan dening Bhatara Gana genahing acaru ring sanggah, sinambat Bhatara Gana, Bhatara Guru Dadi.

Ring sasih 3, kaalangan ring Hyang, genahing acaru ring pemunjungan, kang sinambat Bhatara Hyang.

Yan ring sasih 4, kaalangan ring Hyang Guru Pitara, genahing acaru ring perantenan, sinambat Hyang Guru pitara.

Yan ring sasih 5, tuhu tan ana kaalangan, rahayu terus karya ika.

Yan ring sasih ke 6 kaalangan deni sang Bhuta Dengen genahing acaru ring lebuh sinambat Sang Bhuta dengen.

Yan ring sasih ke 7, kaalangan dening Dewata, genahing acaru ring sanggar.

Yan ring sasih 8, kaalangan dening Kala, genahing acaru ring marga agung nyambat sang Kala ngadang.

Yan ring sasih ke 9 mwang ke 10, kaalangan dening Hyanag sinuhun kidul, genahing acaru ring sanggar rongan ring tengah , sang sinambat Bhatara Sinuhun Kidul.

Yan ring sasih Jyesta mwang Sada, kaalangan dening Ibu Pretitiwi, genahing acaru ring natar, sang sinambat Ibu Pritiwi. Telas.

Nihan kayatnakena kalaning swarajakarya, katekan durmita, udan riyut mwang papeteng, duluri kilat anduru, sira Sang Buta Yaksaraja, tatiga sanaknya sakti wisesa ngaran sang Buta Pritiwi, Sang Buta Tapah, Sang Buta Akasa, ika ta wenang astitiakena pinintasrayan, ri karaksan ikang swarajakarya, anrangana kang sindung riyut, den adi paripurna, sira ta wenang adegakena ring sanggah tutuan tumpang 3.

Bantenya ri tumpang pinih sor: daksina, suci, peras, ajuman bang, iwak ayam wiring pinanggang, rayunan pajegan iwak olah pajegan, canang kembang payas, pasuciyan, sekar pucuk bang, sambat sang Buta Pritiwi.

Bantenya ring tumpangnya ring madya, daksina, suci, peras, ajuman, rayunan dadu warnanya, iwaknya ayam suda mala pinanggang, rayunanya iwak olah pajegan, saha duluranya pateh sang sinambat Sang Buta Apah Sunya.

Ikang ring luhur bantenya: pateh rupaning ajuman mwang rayunan kudrang, iwaknya ayam wiring kuning pinanggang, sang sinambat Buta Yaksa Akasa, irika sakawruhta ngaksama wenang basa Bali juga wenang.

Yan arangaken udan, yan angundang udan, ngundang angin, riyut papeteng, wenang irika aksamakena, kewalya gantyakena warnaning ajuman, mwang rayunanya dening segehan warna pelung ring luhur, iwaknya ayam bulu telu, kelawu, biru wenang. Ireng ring madya, iwaknya ayam ireng. Dadu ring sor iwak ayam wiring kuning.

Iti mantra gagelaran Sang angraksa karya , angramangaken pustaka yeki krama minta nugraha rumuhun ring bhatara Siwa Dharma, Siwa Nirmala, makadi ring Bhatari Saraswati, dena wenang kita rumaksa karya, tan keneng sapa tulah pamidi, twin matatengeran, angelaraken saluwirin gaman-gaman iki mantra stutyakena rumuhun,
saha ngarepaken sesantun, peras, ajuman, soda, punjung, rayunan, canang lenga wangi burat wangi, panyeneng, sorohan, lis, arta 700. Ma. Om Siwa anugraha nirmala, sarwa karya guna suda nirmala namah, Om Saraswati paramasidya ya namah swaha.

Wus mangkana, tumuli aturakena ikang banten ika kadi lagi, tepung tawar, lis rumuhun, sirati tirta pabersihan, ayabakena ring Bhatara Siwa nirmala, ma: Om hyang angadakaken sari, hyang angaturaken sari, hyang amukyaken sari, teka asari, tinggal asari pawitraya namah swaha, Om Dewa boktra sri Jagat guruya namah swaha.

Iki kramanya sang atapeni, nga. Sira sang anukangin banten, ayuwa wong sudra jadma angawaki tukang banten , tan wenang, baya kena soda dera Bhatara, makadi dera Bhatari, balik sang Maha Patni juga wenang umadegaken tukang, agelar kramanya Sanghyang Tapeni . Kang durung wang sudiksa, tan wenang apanya wang kari rumaketing camahning panca wimala, palanya kroda sira Bhatara kasude tirta sang Pandita, maka pamlaspas banten.


Ngadegang Widining Tukang

Guruning Tukang Hun kadenda wang adruwe, apan tan manut kramanya, sarwa papa laraning bebantenya ika, kawastu de Bhatara anadi Buta Kala, ika angregani setata, kena gering kepati-pati sira, mwang sasar temahanya, ri wekasan, mangkana ala tinemunya.

Yan yaw us abener kramanya, tekeng jejahitanya anadi dewa, apupul dadi widi rahayu, karananing widi widana ngaranya ikang babanten.

Kunang yan tan Sang Wiku patni agawe banten, sapuputnya banten ika, wenang pinrastista rumuhun de sang Pandita sira juga sunga tirta maka palaspas banten ika. Samangkana yogya gelarakena rumuhun, tinuta warahing aji. Ayuwa langgana sira amarugu, ila estu palanya. Nahan ta karuhunakena krama tapeni, duk angengkab karya bebanten, ring penyamuhanya akarya sesanganan adegakena widining tukang rumuhun, Bhatari Uma sira maka widening tukang, maka sajna sanghyang Tapeni ana pariwaranira watek apsari, maaran Dewa Pradnya, Dewa Kedep, Dewa Wastu. Ika maka guruning tukang atanding banten ika astitiakena rumuhun dening sopakaraning daksina panuntun mwang peras, canang wangi-wangi, soda ajuman katipat kelanan, canang raka, rayunan muncuk kuskusan, iwak sarwa suci, sari arta sakotama, iti mantra pangastutinya uncarakena,
Ma. Parwatitwam nama swami, Rudra patni tapa sidi, dewa wayatam suda swanam, setanugraha karanam. Gori Umanata syami. Rudra deha Dewa sidi, yasaswanam gunawati, bakta nugraha karanam Aum hrang, hring sah Bhatari Uma Dewaya namah swaha. Pukulun
paduka Bhatari Tapeni, sira Dewa Pradnya, Dewa Kedep, Dewi Wastu, ingsun aminta sih kretanugraha sira bhatari, amangun widi widana ulun asing kirang sampun tan agung sampun sira ripinakengulun makadi ri sira sang amangun yadnya swarajakarya, apan ana Sanghyang Tribuwana maka pangantyaning sarwa upasabaning babanten, Sanghyang Weda wruh aminta tadah ikang sarwa pinuja, Sang Sida resi anrapatana pukulun. Tumuli aturi babanten soda rayunan, Ma. Om Pukulun paduka Bhatari Sudewi, ingsun angaturaken panjiwa mwang sari, yogakena ta pakulun amuktya sari amreta, Om Am, Ah, amreta sanjiwani namah. Ayabakena.

Mwang ana pariwaranira watek buta, ngaran Ni Buta Kencak, Ni Buta Swadnya, Ni Buta Pancad, ika kang juru karya gupuh, wehana labanya, sega telung pangkonan iwak sakawenang, ikang nampi karangan, mwang bebakaran, iki sesapanya : Ih dewa Sang Buta Pancad, Sang Bhuta Kencak, Sang Buta Swadnya, iki bukti sajinira, wus sira amukya sari, atulung sira ring ulun anyambut Bebanten maka rupa reka anggan Bhatara gawe, tuduhan ta ulun, warahan karya bener, sakawruhanta, poma-3.

Wus mangkana angawiti sira akarya, den ambek suci juga, ayuwa sabda gangsul, wak prakasa, mwang cemer, tinemah kita de Bhatari, balik sabda rahayu juga ucap menak maka ucapanta, apan ri sedengta akarya babanten ya ika kalanta angajum rupa warna mwang pawangganing sarwa Dewata_Dewati, Bhatara mwang Bhatari. Ika nimitaning widi widana aranya, ikang sarwa bebanten, apanya dadi lingga, dadi saksi, dadi caya, dadi cihnaning wang astiti bakti ring widi panunggalnya ya ring raga sarira juga stananing widi anuksma, ring bumi unggwaning astute, unggwaning stungkara, unggwaning Umastawa sira.

Karananing widi widana nga. Widi, nga. Batara; wi, nga suksma; dana, nga sakala nyalantara; kalinganya ikang bebanten juga pinakareka rupa warnanira Batara, rinekani rupa kadi tingkahing kawongan, pada sowang-sowang. Ayuwa sira sang tukang angangapus-apusi tatandingan, amunjuk lungsur, angurang-ngurangi, angalebih-lebihi, tan manuta ri warah mami Bhatari Tapeni, umungguh ing Empu Lutuk apan saksat anguwah-uwuhi raga sarira, ala dahat pala tinemunya, ri kapatyani, lewih papa narakanta kadenda de Yama Bala, dumadi sira wekasan, wetu salah rupa, wetu mala katuna lebih ring sarira, mangkana temahanya.

Iti mantra amlaspasi sarwa bebanten sapuputnya tinanding sedana toya winadahan payuk anyar, Ma. Om Brahma tirta ya namah, Om Wisnu tirta ya namah, Om Mam Iswara tirta ya namah, Om Siwa tirta ya namah, Om Sadasiwa tirta ya namah, Om Paramasiwa tirta ya namah, sahitya sarwa Butanam, sarwa wisya sarwa boja, sarwa
papa pinasaya, apawitra pawitrayam, Om Am Brahmaya namah, Om, Um Wisnuya namah, Om Mam Iswaraya namah, Om Amkaro Bhagawan Brahma, tatwa jnyanam mahotamam andeham paraham paraham guhyam, swasti-swasti mahatmanam, Om Um karo Bhagawan Wisnu , Dewanam sarwa busanam tanurawegaratwate, hari dewam nama stute. Om Mam karo Bhagawan Isa, Iswara, Parameswaram, dadami amretatmakam, grhniswaya namah, swaha.

Mwah iti pangurip bebanten: OM SAM, BAM, TAM IM, SRI Gurubyo namah, nama Siwaya, Sri adiguru byo namah, AM, UM MAM, OM sri paramadiguru byo namah; Tlas.

Idep umawak sanghyang Tribuana kang banten , denta puja mwah ri pangadeganira ma. OM KAM KAM GAM GAM GAM namah swaha, CAM-CAM JAM, RAM, L;AM, WAM namah, OM UM namah, OM REM naman OM LEM namah, OM UM namah, OM UM namah. Telas.

Mwah iki prmalinan banten, ma. Om Tripurusa byo namah, Om sapta kabukti byo namah om nawagraha kabukti byo namah, om, Suksma wali Hyang namah, om Taya namah swaha, Om pritiwi apah, teja, bayu, akasa, om windu om sunya Taya swaha.- Iti pujan panggungan, mwang pras-prasan, tlas.

Iki mantran sorohan alit-alit, ma. Om pukulun sanghyang siwapi-caturmuka, dewabyuha, sira ta bhagawan Ra Tangkup, sira ta pukulun , angeseng lara roga, makadi ipen ala, sot sata, gempung muksah ilang tan pasesa, denira sanghyang Siwapi caturmuka dewa byuha Om sidir astu ya namah swaha.

Malih panutup pujan banten ring lahapan, nga. Ring panggungan, ma. Pukulun sira Sanghyang Dharma den elinga sira ri palungguhanira sowang-sowang amuktya sari, atinggala sari, jumeneng pukulun, sira tan keneng sari.-Telas.

KUTIPAN LONTAR BHAMA KRETIH Tentang KANISTA, MADIYA UTAMA TAUR PANCA WALI KRAMA

(Koleksi Tjokorda Raka Krisnu)

Caru Panca Wali Krama Alit.

…………… Caru Panca Wali Krama alit, ngaran, lwirniya: sata manca warna malayang-layang, dagingniya olah urab bang, putih, nganut paideran panca desa,.

Kunang lawa ring urdha :

Purwa bebek putih winangun urip dagingniya olah dadi 55, bayuh, karangan, 1, calon agung anut uriping paideran manca desa.

Ring daksina asu bang bungkem winangun urip, dagingniya oleh dadi 99, bayuh.

Ring pascima angsa winangun urip, dagingniya olah dadi 77 bayuh.

Ring Uttara bawi butuan winagun urip dagingniya olah dadi 44 bayuh,.

Ring Madya bebek blangkalung winangun urip, dagingniya olah dari 88 bayuh. Pada ngawa karangan lan calon. Jajatah lembat asem. Pabangkit ring tengah 1, pada ngawa sorohaniya kadi nguni. Saduluraniya kabeh .
Malih yan silurin angsa sane magenah kauh antuk banyak, olahaniya teher kadi olahaning angsa, manca wali krama madya ngaran, caru iki.

Muwah saluwiring caru manca sanak agung , alit, wenang dulurana sasayut durmanggala, mwang prayascitta luwih , sasayut panca kelud, pamiyak kala, mwang pamangguh pamali agung alit.

Kramaning caru iki pateh pamargine kadi kramaning cari manca sanak agung, mangkana kramaniya, ayuwa salah arep.- ……………


………….. Nihan kramaning caru Panca Wali Krama, marep purwa, sampi, daksina manjangan, pascima kidang, utara kebo, madya kambing blang. Muwah rarajah ing wahana: purwa lembu, daksina mrega, pascima mong, uttara garuda, madya pma (?). Mangkana rajah wahananiya. Muwah rajah penjor: purwa bajra, gneya dhupa, daksina dhanda, neriti kadga, pascima, pasa, wayabya dwaja, utara gada, ersaniya angkus, madiya, sahaning saha sanjata paideran. –

………. Caru Manca Wali Krama.
Iki karya manca wali krama, ngaran, caruniya:

Ring purwa goh winangun urip dadi 50 sengkwi, sasate galahan, calon galahan, sasate watang 50, pabangkit putih 1, suci 2 soroh, guling bawi.

Ring daksina kidang winangun urip dadi 90 sengkwi, sesate galahan calon galahan, sesate watang 90, pabangkit abang 1, suci 2 soroh, guling bawi.

Ring Pascima, manjangan winangun urip dadi 70 sengkwi, sesate galahan, calon galahan, sesate watang 70, pabangkit kuning 1, suci 2 soroh guling bawi.

Ring Uttara, kebo yosbrana, kang uring rinapitan, winangun urip dadi 44 sengkwi, sesate galahan, calon galahan, sesate watang 50 pabangkit ireng 1, suci 2 soroh guling bawi.

Ring madiya, kambing winangun urip dadi 80 sengkwi, sesate galahan, calon galahan, sesate watang, 80 katih, pada ngawa pabangkit manca warna 1, suci 2 soroh guling bawi trus gunung 1, cawu dandan kadi nguni.

Malih lawa ring madiya:
Purwa bebek putih dadi 5 sengkwi.
Daksina asu bang bungkem dadi 9 sengkwi.
Pascima, banyak dadi 7 sengkwi.
Utara, bawi plen dadi 4 sengkwi.
Madiya, bebek blang kalung dadi 8 sengkwi.

Tekeng jajatahniya mwang calon sami galahan. Seganiya pada nganut urip panca desa, pabangkit asoroh artaniya dasa, satusan.

Muwah lawa ring sor:
Ayam manca warna olahaniya ketengan, anut paideran panca desa, tekaning caloniya, artaniya ketengan.
Yaning utama pengambile,
Masanggar tawang rong tiga maka 5 mungguh suci pada 4 soroh, kadi nguni.
Yan madiya pengambile:
Sami mesanggah tutuwan, munggah suci pada 2 soroh rangkep.
Sangamuja: sang brahmana sanunggal, sengguhu 5 diri, puja saka bwatan.

Mwang pangastawaniya: ring Bhatara sami, saha daksina pada sakotama saha papenjoran ptung kinerik abersih, palawaniya andong maka sami, wawangunaniya pramangke.

Malih bantene ring panggungan : pabangkit agung 2 soroh, suci 4 soroh, guling itik putih jambul. Nganut aji sapta wara saha pikulan, mwang dangsil apasang, tumpeng 5, tekeng pangiring, maduluran olahan kabeh pada makawisan base ambungan, bwah bancangan, tekaning balung kikil 2. Pisang jati, tigasan, phala bungkah, phala gantung, mekadi tales 1, rantasan 2 paradeg. Saha penjor kadi ring arep, byu lalung, dahuduh, peji pada 2. Tumpeng manca warna genep sakramaning panggungan.

Muwah bantene ring padanan:
Adegakena sanggar rong tiga sanggar tawang marep utara, mungguh suci laksana 4 soroh, macatur, wediya, gana saha pageyan , glar sanga, cicirik bang bungkem, itik wlang kalung, olah kadi nguni. Asu olah dadi 9 sengkwi. Itik olahaniya dadi 8 sengkwi. Ayam manca warna nganuting dik widik, ayam putih 5, ayam wiring 9, ayam putih kuning 7, ayam ireng 4, ayam brumbun 8.

Malih bagiya pula kerti, saha pring 2 pasang , wastra rong paradeg, pabangkit agung 2 pasang, ulam itik mwang ulam bawi. Kayu mas, selaka, tekaning kembangniya mas, tekeng rarawe jadma laki stri, kris saha bhusana tiyuk, caket, saha bhusana, artaniya 1600, bungkung 2, masoca mirah, skaruraniya arta 1700 kakrecen sakotama. Bungkung mata mirah ring skarura, wastra 5 warna genep saupakaraning padanan.
Malih kambing tapakan bhatara ring sanggar tawang, kebo tapakan bhatara ring paselang.

Muwah yan madiya pengambil karyane, wenang angsa tapakan Bhatara ring sanggar tawang, wdus tapakan Bhatara ring paselang, tepung putih ring yama raja makebo pabangkitniya 1, ring arepan widhine pabangkit matumpeng manca warna.
Ring caru pabangkit 1, carune pah ro. Kakerceniya ngamadiyanin. Papendemane ring arep paripih mas, masurat udang, slaka masurat nyalian, tambaga masurat yuyu, dewane alit sami paripih mawadah rapetan kadi nguni. Guling gayah 1 nganut aji sapta wara, satakan 1, ring panggungan, pabangkit 1, sapratingkah kadi ring arep.

Malih ne ring padanan:tan pajadma, tanpa lembu, tanpa kayu, kewala kris apatuta, maka wenang niya, sapratingkah kadi ring arep teher marep utara jinahniya 8000. Kakerceniya sami ngamadiyanin.


Muwah yan nista pangambile:
Munggah suci apatutan mayama raja, nora mapabangkit ka pretiwi, kewala ring arepan widhine mapabangkit. Padagingane kewala paripih kadi nguni, pangorengan, rapetan, prabot den asangkep kadi ring arep Paselange wdus tapakan Bhatara. Ring sanggar tawang matapakan angsa wenang, carune lawa ro.

Ring panggungan pabangkit 1 suci 2 soroh, sapratingkah kadi lagi.
Padagingane ring padanan arta 4000 tan pabagiya pulakerti, tanpakris, tanpatiyuk, sanggarniya sanggar tutuwan marep utara, munggah suci 2 genep, caruniya teher kadi nguni, mangkana kramaniya, kanista, madya, uttama. Tlas.- …….

Petikan Lontar : TINGKAHING KARYA PANCA WALI KRAMA , GERIYA TELAGA SANUR

TINGKAHING KARYA PANCA WALI KRAMA , GERIYA TELAGA SANUR
(Koleksi Tjokorda Raka Krisnu)


Nihan tingkah ing karya Pancawalikrama, keangge ring negara krama ring pempatan agung, Durung keangge ring parhyangan dewa, uring mahayu jagate ring Bali, nganut I sojar ira Sri Jaya Kasunu.

Lwirniya: Nanceb sanggar agung, rongan tiga, maibu dengen nga., andap bilang samping, nyatur desa genahniya, medangsil nganut uriping catur desa munggah suci laksana 4 matamas 8, 4 saraswatriniya, sucine sadandan, ulamniya bebek putih, tekeng sancakniya pada bungkulan, Mawediya gana pikulan, madewa-dewi, macatur pandiri, mapanca saraswati, masiwa bahu, mapucuk bahu. Ika ngaran Sucit / I / Bang, petang tamas sane medaging warnaning samuhaniya. Doniya 8 warna putih kuningniya.
Daksinaniya ngamadiyanin, munggah ring sanggar 8000, sajawining kakerceniya, rantasaniya nganut warnaning catur desa, guling bebekniya munggah 16. Pateh sanggare nyatur desa. Banteniya mangkana.

Malih sor ing sanggar agung, banteniya ring laapan nga., panggungan agung. Pabangkitniya ngamadiyanin magayah sari, jinahniya tekeng pamupugniya ngamadiyanin, genep salan-laning pabangkit. Tekeng padudusaniya ngamadiyanin pateh pabantene ring sanggare nyatur desa. Anghing bedaniya : kangin pabangkit putih, kelod pabangkit barak, kauh pabangkit kuning, kaja pabangkit slem,. Tekaning sang amuja kampuhniya nganut warnaning catur desa.

Banten sang amuja, suci lansana genep, daksinaniya 8000, kakerceniya ngamadiyanin. Mangkana lan-lan ing sanggar sane nyatur desa.

Muwah tucapang sanggare ring tengah, nanceb sanggar agung den ageng dangsilniya tumpang 11, munggah suci sujati 6. Sane asiki matamas 10 maguling bebek putih, tekeng sancakniya pada bungkulan, mawediya gana pikulan, madewa-dewi, macatur muka, mapanca saraswati, masiwa bahu, pucuk bahu, munggah ulun ing penyu mwang wedus.

Ring sor metapakan kambing adyapi kebo wenang. Pujaniya catur bhuta. Rantasaniya ring sanggar tengah tri warna, jinahniya 16000 kakercen kotama.

Mwah soring sanggar ring panggungan agung: pabangkit ageng asoroh genep. Pamugpugniya ayam mapanggang 35. Magayah utuh tinanceban bagya medaging ulam mapinda garuda, inideran sanjata nawa sanga. Nasin garuda plung maplupuhan maulam sasate pahideran. Caritaniya Garuda ngarereh amertha.

Muwah pabangkit putih ngamadiyanin katur ring akasa, pujaniya Byomastawa.
Muwah pabangkit ireng katur kapertiwi. Pujaniya Basukistawa tekeng Antabhoga stawa.
Mwang sesayut nawa dewata. Mantraniya pangulihing sasayut, pangrapet sesayut.

Ne katur ring Dewa, Bhuta, Kala, jinah ing pabangkit madiya, utama. Sesayutniya prayascitta gumi, sesayut Dirghayusa gumi. Panditaniya tatiga ring tengah, pujaniya genep sapadudusan agung, Kampuh sang amuja tri warna. Daksinaniya pateh kadi ring sanggar agung 16000. Suciniya matamas 10, suci sujati nga. Kakerceniya utama.

Muwah carune ring sor: Panca sata anut warnaning panca desa. Suciniya suci sari matamas 3, bebek sancakniya wenang rinecah tekan ing sucining pamangguh pamali amanca desa, suci sari ingangge. Mwang caru panca kelud katekan ing pamiyak-kalan.

Muwah panca sanak lawane ring madiyanan, ne kangin angsa; ne kelod asu bang bungkem; ne kauh banyak; ne kaja bawi butuan; ring tengah bebek belang kalung. Suciniya suci bunga ingangge matamas 5, bebek sancakniya wenang marecah, manca desa genahniya. Pabangkitniya ring tengah 1, magayah puspusan.

Muwah lawane sisi duhur ne kangin sampi, ne kaja kebo, ne kauh manjangan, ne kelod kidang. Muwah pabangkitniya manca desa genahniya nganut warnaning panca desa.
Pabangkit asiki masuci 2, suci krama ingangge matamas 7.
Iki suci sibakan ageng, bebek sancakniya wenang sibakan, wenang bungkulan, gayahniya gayah sari.
Tepung Yama-rajaniya catur warna, ring suku putih, puser tekeng babokongan barak, raganiya tekeng tangan slem, sirahniya kuning.
Panggun Tawur jinah 7000, bebek urip 7, tekan ing ayam 7. Jinah carune manca desa jinah lawane ring madiya penyatusan lawane sisi duhur, panyiyuan nganut uriping panca desa. Mangkana kramaniya.-

Mwang ring paselang: masanggar tutuwan, munggah suci krama matamas 7, mawediya gana, madewa-dewi, macatur rebah, madudus alit, mapabangkit, dangsil 1, magayah sari. Genep sopacaraning ring paselang. Sadaka ngarayonin sang wruh ri pujan ing paselang. Sanggar tutuwaniya madangsil tumpang 3, Tapakan Bhatara ring paselang kambing wenang, kebo wenang. Pujaniya catur bhuta, tan sah daksina widi widananiya 4000, tekening jinah sanggarniya 4000. sesantun sang amuja 4000, suciniya suci krama.

Mangkana pawilangan ing dadukun ningkahang sang sagama juru tanding pabanten mwah ningkahang pujaniya den manut ring tetandinganing pabanteniya. Apan pabanten pinaka sarira Bhatara. Ikang sanggar tawang pinaka Siwalingga Bhatara, bantene ring panggungan agung pinaka Bahu-angga Bhatara. Ikang paselang pinaka Jagana bhaga purus Bhatara. Ikang caru sor pinaka suku dalamakan Bhatara. Mwang saluwiring penjor kinerik masurat sanjata pahideran.

Mangkana kuwubniya ring Kusuma – Dewa wulihen parincin ing tetandinganiya.

Thursday, March 19, 2009

MAKNA HARI RAYA GALUNGAN DAN KUNINGAN.


Oleh : I Ketut Wiana.M.Ag.

Dosen Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.Pendahuluan.

Perayaan Galungan bagi umat Hindudi Bali sudah sangat memasyarakat dari abad keabad. Tetapi sangat kita sayangkan memasyarakatnya Galungan tersebut sangat tidak seimbang antara Tattwa atau kasuksman Galungan,Susila dengan Upakaranya. Artinya antara Tattwa yang tercamtum dalam teks pustaka Sundarigama dengan wujud susila dan upakara Galungan dalam kehidupan empirisnya sampai saat ini masih tidak nyambung. Bahkan kadang-kadang bertentangan.antara Tattwa Galungan yang demikian luhur dan idial dinyatkan dalam teks Pustakanya dengan kenyataan perayaan Galungan dalam kehidupan empiris setiap perayaan Galungan yang dirayakan setiap enam bulan wuku (210 hari).

Ada kalanya disuatu waktu dan tempat perayaan Galungan lebih menonjolkan perayaan Galungan dengan pesta-pesta pora yang bersifat hedonis. Makan masakan khas daerah yang lebih nikmat dari sehari-harinya. Demikian pula Galungan diwujudkan dengan berpakaian serba baru, pergi ketempat-tempat hiburan dan melakukan hal-hal yang lebih menekankan kenikmatan indria. Pada hal Galungan adalah sebagai suatu peringatan untuk menajamkan daya spiritual untuk mensinergikan penerapan Jnyana atau ilmu pengetahuan suci untuk mencerahkan hati nurani umat sehingga dapat membangun kehidupan yang cerah dan bergaiarah untuk mengamalkan Dharma. Galungan bukan sebagai media untuk lebih mendinamisir dominasi indria dalam diri. Sesungguhnya untuk mengimplementasikan Tattwa Galungan banyak hal yang dapat kita perbuat dengan mengembangkan Tattwa Galungan kedalam berbagai program nyata sehingga Tattwa Galungan menjadi nyata dalam wujud susila dan upakara nya Inilah tujuan utama penulisan tentang Galungan dan Kuningan dalam tulisan singkat ini.

1.Pengartian Umum.

Kata “Galungan” berasal dari bahasa Jawa Kuna yang artinya menang atau bertarung. Galungan juga sama artinya dengan dungulan, yang juga berarti menang. Karena itu di Jawa, wuku yang kesebelas disebut Wuku Galungan, sedangkan di Bali wuku yang kesebelas itu disebut Wuku Dungulan. Namanya berbeda, tapi artinya sama saja. Seperti halnya di Jawa dalam rincian pancawara ada sebutan Legi sementara di Bali disebut Umanis, yang artinya sama : manis.

Agak sulit untuk memastikan bagaimana asal-usul Hari Raya Galungan ini. Kapan sebenarnya Galungan dirayakan pertama kali di Indonesia, terutama di Jawa dan di daerah lain khususnya di Bali. Drs. I Gusti Agung Gede Putra (mantan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama RI) memperkirakan, Galungan telah lama dirayakan umat Hindu di Indonesia sebelum hari raya itu popular dirayakan di Pulau Bali. Dugaan ini didasarkan pada lontar berbahasa Jawa Kuna yang bernama Kidung Panji Amalat Rasmi. Tetapi, kapan tepatnya Galungan itu dirayakan di luar Bali dan apakah namanya juga sama Galungan, masih belum terjawab dengan pasti.

Namun di Bali, ada sumber yang memberikan titik terang. Menurut lontar Purana Bali Dwipa, Galungan pertama kali dirayakan pada hari Purnama Kapat, Budha Kliwon Dungulan, tahun Saka 804 atau tahun 882 Masehi. Dalam lontar itu disebutkan:

Punang act Galungan ika ngawit, Bu, Ka, Dungulan sasih kacatur, tanggal 15, isaka 804. Bangun indria Buwana ikang Bali rajya,

Artinya:

Perayaan (upacara) Hari Raya Galungan itu pertama-tama adalah pada hari Rabu Kliwon, (Wuku) Dungulan sasih kapat tanggal 15, tahun 804 Saka. Keadaan Pulau Bali bagaikan Indra Loka.

Sejak itu Galungan terus dirayakan oleh umat Hindu di Bali secara meriah. Setelah Galungan ini dirayakan kurang lebih selama tiga abad, tiba-tiba entah apa dasar pertimbangannya pada tahun 1103 Saka perayaan hari raya itu dihentikan. Itu terjadi ketika Raja Sri Ekajaya memegang tampuk pemerintahan. Galungan juga belum dirayakan ketika tampuk pemerintahan dipegang Raja Sri Dhanadi. Selama Galungan tidak dirayakan, konon musibah datang tak henti-henti. Umur para pejabat kerajaan konon menjadi relatif pendek.

Ketika Sri Dhanadi mangkat dan digantikan Raja Sri Jayakasunu pada tahun 1126 Saka, barulah Galungan dirayakan kembali, setelah sempat terlupakan kurang lebih selama 23 tahun. Keterangan ini bisa dilihat pada lontar Sri Jayakasunu. Dalam lontar tersebut diceritakan bahwa Raja Sri Jayakasunu merasa heran mengapa raja dan pejabat-pejabat raja sebelumnya selalu berumur pendek. Untuk mengetahui penyebabnya, Raja Sri Jayakasunu mengadakan tapa brata dan samadhi di Bali yang terkenal dengan istilah Dewa Sraya artinya mendekatkan diri pada Dewa. Dewa Sraya itu dilakukan di Pura Dalem Puri, tak jauh dari Pura Besakih. Karena kesungguhannya melakukan tapa brata. Raja Sri Jayakasunu mendapatkan pawisik atau “bisikan religius” dari Dewi Durgha, sakti dari Dewa Siwa.

Dalam pawisik itu Dewi Durgha menjelaskan kepada raja bahwa leluhurnya selalu berumur pendek karena tidak lagi merayakan Galungan. Karena itu Dewi Durgha meminta kepada Raja Sri Jayakasunu supaya kembali merayakan Galungan setiap Rabu Kliwon Dungulan sesuai dengan tradisi yang pernah berlaku. Di samping itu disarankan pula supaya seluruh umat Hindu memasang penjor pada hari Penampahan Galungan (sehari sebelum Galungan). Disebutkan pula, inti pokok perayaan hari Penampahan Galungan adalah melaksanakan byakala yaitu upacara yang bertujuan untuk melepaskan kekuatan negatif (Buta Kala) dari diri manusia dan lingkungannya. Semenjak Raja Sri Jayakasunu mendapatkan bisikan religius itu, Galungan dirayakan lagi dengan hikmat dan meriah oleh umat Hindu di Bali.

2. Makna Filosofis Galungan

Galungan adalah suatu upacara sakral yang memberikan kekuatan spiritual agar mampu membedakan mana dorongan hidup yang berasal dari adharma dan mana dari budhi atma yaitu berupa suara kebenaran (dharma) dalam diri manusia.

Selain itu juga memberi kemampuan untuk membeda-bedakan kecendrungan karaksasaan (asura sampad) dan kecendrungan kedewaan (dewa sampad). Harus disadari bahwa hidup yang berbahagia atau ananda adalah hidup yang memiliki kemampuan untuk menguasai kecenderungan keraksasaan.

Galungan adalah juga salah satu upacara agama Hindu untuk mengingatkan manusia secara ritual dan spiritual agar selalu memenangkan Dewi Sampad untuk menegakkan dharma melawan adharma. Dalam lontar Sundarigama, Galungan dan rincian upacaranya dijelaskan dengan mendetail. Mengenai makna Galungan dalam lontar Sundarigama dijelaskan sebagai berikut:

Budha Kliwon Dungulan Ngaran Galungan patitis ikang janyana samadhi, galang apadang maryakena sarwa byapaning idep

Artinya:

Rabu Kliwon Dungulan namanya Galungan, arahkan bersatunya rohani supaya mendapatkan pandangan yang terang untuk melenyapkan segala kekacauan pikiran.


Jadi, inti Galungan adalah menyatukan kekuatan rohani agar mendapat pikiran dan pendirian yang terang. Bersatunya rohani dan pikiran yang terang inilah wujuddharma dalam diri. Sedangkan segala kekacauan pikiran itu (byaparaning idep) adalah wujud adharma. Dari konsepsi lontar Sunarigama inilah didapatkan kesimpulan bahwa hakikat Galungan adalah merayakan menangnya dharma melawan adharma.

Untuk memenangkan dharma itu ada serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum dan setelah Galungan. Sebelum Galungan ada disebut Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Kata Jawa di sini sama dengan Jaba, artinya luar. Sugihan Jawa bermakna menyucikan bhuana agung (bumi ini) di luar dari manusia. Sugihan Jawa dirayakan pada hari Wrhaspati Wage Wuku Sungsang, enam hari sebelum Galungan. Dalam lontar Sundarigama disebutkan bahwa pada hari Sugihan Jawa itu merupakan Pasucian dewa kalinggania pamrastista batara kabeh (Penyucian Dewa, karena itu hari penyucian semua bhatara).

Pelaksanaan upacara ini adalah dengan membersihkan segala tempat dan peralatan upacara di masing-masing tempat suci. Sedangkan pada hari Jumat Kliwon Wuku Sungsang disebutkan: Kalinggania amretista raga tawulan (Oleh karenanya menyucikan badan jasmani masing-masing). Karena itu Sugihan Bali disebutkan menyucikan diri sendiri. Kata Bali dalam bahasa Sansekerta berarti kekuatan yang ada di dalam diri. Dan itulah yang disucikan.

Pada Redite Paing Wuku Dungulan diceritakan Sang Kala Tiga Wisesa turun mengganggu manusia. Karena itulah pada hari tersebut dianjurkan anyekung Jñana, artinya: mendiamkan pikiran agar jangan dimasuki oleh Butha Galungan. Dalam lontar itu juga disebutkan nirmalakena (orang yang pikirannya selalu suci) tidak akan dimasuki oleh Butha Galungan.

Pada hari Senin Pon Dungulan disebut Penyajaan Galungan. Pada hari ini orang yang paham tentang yoga dan samadhi melakukan pemujaan. Dalam lontar disebutkan, “Pangastawaning sang ngamongyoga samadhi.” Pada hari Anggara Wage wuku Dungulan disebutkan Penampahan Galungan. Pada hari inilah dianggap sebagai hari untuk mengalahkan Butha Galungan dengan upacara pokok yaitu membuat banten byakala yang disebut pamyakala lara melaradan. Umat kebanyakan pada hari ini menyembelih babi sebagai binatang korban. Namun makna sesungguhnya adalah pada hari ini hendaknya membunuh sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri.

Demikian urutan upacara yang mendahului Galungan. Setelah hari raya Galungan yaitu hari Kamis Umanis wuku Dungulan disebut Manis Galungan. Pada hari ini umat mengenang betapa indahnya kemenangan dharma. Umat pada umumnya melampiaskan kegembiraan dengan mengunjungi tempat-tempat hiburan terutama panorama yang indah. Juga mengunjungi sanak saudara sambil bergembira-ria.

Hari berikutnya adalah hari Sabtu Pon Dungulan yang disebut hari Pemaridan Guru. Pada hari ini, dilambangkan dewata kembali ke sorga dan meninggalkan anugrah berupa kadirghayusaan yaitu hidup sehat panjang umur. Pada hari ini umat dianjurkan menghaturkan canang meraka dan matirta gocara. Upacara tersebut barmakna, umat menikmati waranugraha Dewata,

Pada hari Jumat Wage Kuningan disebut hari Penampahan Kuningan. Dalam lontar Sundarigama tidak disebutkan upacara yang mesti dilangsungkan. Hanya dianjurkan melakukan kegiatan rohani yang dalam lontar disebutkan Sapuhakena malaning jnyana (lenyapkanlah kekotoran pikiran). Keesokan harinya, Sabtu Kliwon disebut Kuningan. Dalam lontar Sunarigama disebutkan, upacara menghaturkan sesaji pada hari ini hendaknya dilaksanakan pada pagi hari dan hindari menghaturkan upacara lewat tengah hari. Mengapa? Karena pada tengah hari para Dewata dan Dewa Pitara “diceritakan” kembali ke Swarga (Dewa mur mwah maring Swarga).

Demikianlah makna Galungan dan Kuningan ditinjau dari sudut pelaksanaan upacaranya.

3. Macam-macam Galungan

Meskipun Galungan itu disebut “Rerahinan Gumi” artinya semua umat wajib melaksanakan, ada pula perbedaan dalam hal perayaannya. Berdasarkan sumber-sumber kepustakaan lontar dan tradisi yang telah berjalan dari abad ke abad telah dikenal adanya tiga jenis Galungan yaitu: Galungan (tanpa ada embel-embel), Galungan Nadi dan Galungan Nara Mangsa. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Galungan

Adalah hari raya yang wajib dilakukan oleh umat Hindu untuk merayakan kemenangan dharma melawan adharma. Berdasarkan keterangan lontar Sundarigama disebutkan “Buda Kliwon Dungulan ngaran Galungan.” Artinya, Galungan itu dirayakan setiap Rabu Kliwon wuku Dungulan. Jadi Galungan itu dirayakan, setiap 210 hari karena yang dipakai dasar menghitung Galungan adalah Panca Wara, Sapta Wara dan Wuku. Kalau Panca Waranya Kliwon, Sapta Waranya Rabu, dan wukunya Dungulan, saat bertemunya ketiga hal itu disebut Hari Raya Galungan.

b. Galungan Nadi

Galungan yang pertama dirayakan oleh umat Hindu di Bali berdasarkan lontar Purana Bali Dwipa adalah Galungan Nadi yaitu Galungan yang jatuh pada sasih Kapat (Kartika) tanggal 15 (purnama) tahun 804 Saka (882 Masehi) atau pada bulan Oktober.

Disebutkan dalam lontar itu, bahwa pulau Bali saat dirayakan Galungan pertama itu bagaikan Indra Loka. Ini menandakan betapa meriahnya perayaan Galungan pada waktu itu. Perbedaannya dengan Galungan biasa adalah dari segi besarnya upacara dan kemeriahannya. Memang merupakan suatu tradisi di kalangan umat Hindu bahwa kalau upacara agama yang digelar bertepatan dengan bulan purnama maka mereka akan melakukan upacara lebih semarak. Misalnya upacara ngotonin atau upacara hari kelahiran berdasarkan wuku, kalau bertepatan dengan purnama mereka melakukan dengan upacara yang lebih utama dan lebih meriah.

Disamping karena ada keyakinan bahwa hari Purnama itu adalah hari yang diberkahi oleh Sanghyang Ketu yaitu Dewa kecemerlangan. Ketu artinya terang (lawan katanya adalah Rau yang artinya gelap). Karena itu Galungan, yang bertepatan dengan bulan purnama disebut Galungan Nadi. Galungan Nadi ini datangnya amat jarang yaitu kurang lebih setiap 10 tahun sekali.

c. Galungan Nara Mangsa

Galungan Nara Mangsa jatuh bertepatan dengan tilem sasih Kapitu atau sasih Kesanga. Dalam lontar Sundarigama disebutkan sebagai berikut:

"Yan Galungan nuju sasih Kapitu, Tilem Galungan, mwang sasih kesanga, rah 9, tenggek 9, Galungan Nara Mangsa ngaran. “

Artinya:

Bila Wuku Dungulan bertepatan dengan sasih Kapitu, Tilem Galunganiya dan bila bertepatan dengan sasih Kesanga rah 9, tenggek 9, Galungan Nara Mangsa namanya.

Dalam lontar Sanghyang Aji Swamandala ada menyebutkan hal yang hampir sama sebagai berikut:

Nihan Bhatara ring Dalem pamalan dina ring wong Bali, poma haywa lali elingakna. Yan tekaning sasih Kapitu, anemu wuku Dungulan mwang tilem ring Galungan ika, tan wenang ngegalung wong Baline, Kala Rau ngaranya yon mengkana. Tan kawasa mabanten tumpeng. Mwah yan anemu sasih Kesanga, rah 9 tenggek 9, tunggal kalawan sasih Kapitu, sigug ya mengaba gering ngaran. Wenang mecaru wong Baline pabanten caru ika, nasi cacahan maoran keladi, yan tan anuhut ring Bhatara ring Dalem yanya manurung, moga ta sira kapereg denira Balagadabah.

Artinya:

Inilah petunjuk Bhatara di Pura Dalem (tentang) kotornya hari (hari buruk) bagi manusia, semoga tidak lupa, ingatlah. Bila tiba sasih Kapitu bertepatan dengan wuku Dungulan dan Tilem, pada hari Galungan itu, tidak boleh merayakan Galungan, Kala Rau namanya, bila demikian tidak dibenarkan menghaturkan sesajen yang berisi tumpeng. Dan bila bertepatan dengan sasih Kasanga rah 9, tenggek 9 sama artinya dengan sasih kapitu. Tidak baik itu, membawa penyakit adanya. Seyogyanya orang mengadakan upacara caru yaitu sesajen caru, itu nasi cacahan dicampur ubi keladi. Bila tidak mengikuti petunjuk Bhatara di Pura Dalam (maksudnya bila melanggar) kalian akan diserbu oleh Balagadabah.

Demikianlah dua sumber pustaka lontar yang berbahasa Jawa Kuna menjelaskan tentang Galungan Nara Mangsa. Dalam lontar Sundarigama disebutkan bahwa pada hari Galungan Nara Mangsa disebutkan “Dewa Mauneb bhuta turun” yang artinya, Dewa tertutup (tapi) Bhutakala yang hadir. Ini berarti Galungan Nara Mangsa itu adalah Galungan raksasa, pemakan daging manusia. Oleh karena itu pada hari Galungan Nara Mangsa tidak dilangsungkan upacara Galungan sebagaimana mestinya terutama tidak menghaturkan sesajen “tumpeng Galungan”. Pada Galungan Nara Mangsa justru umat dianjurkan menghaturkan caru, berupa nasi cacahan bercampur keladi.

Demikian pengertian Galungan Nara Mangsa. Palaksanaan upacara Galungan di Bali biasanya diiiustrasikan dengan cerita Mayadanawa yang diuraikan panjang lebar dalam lontar Usana Bali sebagai lambang, pertarungan antara aharma melawan adharma. Dharma dilambangkan sebagai Dewa Indra sedangkan adharma dilambangkan oleh Mayadanawa. Mayadanawa diceritakan sebagai raja yang tidak percaya pada adanya Tuhan dan tidak percaya pada keutamaan upacara agama.4. Galungan di India

Hari raya Hindu untuk mengingatkan umat atas pertarungan antara adharma melawan dharma dilaksanakan juga oleh umat Hindu di India. Bahkan kemungkinan besar, parayaan hari raya Galungan di Indonesia mendapat inspirasi atau direkonstruksi dari perayaan upacara Wijaya Dasami di India. Ini bisa dilihat dari kata “Wijaya” (bahasa Sansekerta) yang bersinonim dengan kata “Galungan” dalam bahasa Jawa Kuna. Kedua kata itu artinya “menang”.

Hari Raya Wijaya Dasami di India disebut pula “Hari Raya Dasara”. Inti perayaan Wijaya Dasami juga dilakukan sepuluh hari seperti Galungan dan Kuningan. Sebelum puncak perayaan, selama sembilan malam umat Hindu di sana melakukan upacara yang disebut Nawa Ratri (artinya sembilan malam). Upacara Nawa Ratri itu dilakukan dengan upacara persembahyangan yang sangat khusuk dipimpin oleh pendeta di rumah-rumah penduduk. Nawa Ratri lebih menekankan nilai-nilai spiritual sebagai dasar perjuangan melawan adharma. Nawa Ratri itu dilakukan dengan mumuja Dewi Durgha selama tiga hari. Tiga hari berikutnya memuja Dewi Saraswati dan tiga hari terakhir memuja Dewi Laksmi. Tiga hari memuja Dewi Durgha bertujuan untuk membangun niat baik dalam hati nurani.Membangun niat baik inilah pekerjaan yang paling sulit. Tiga hari memuja Dewi Saraswati artinya untuk meningkatkan kemampuan kita menguasai ilmu pengetahuan. Niat baik saja tidak cukup.Niat baik itu hartus disertai dengan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan untuk menuntun hidup manusia. Tiga hari terakhir memuja Dewi Laksmi.Ini artinya puncak dari perjuangan membangun niat baik dan menguasai ilmu pengetahuan adalah hidup sejahtra lahir batin. Niat baik dan ilmu pengetahuan itu tidak ada apa-apanya kalau tidak menghasilkan hidup sejahtra lahir batin. Pemujaan pada dewi Laksmi ini bertujuan agar niat baik dan ilmu pengetahuan itu benar-benar diarahkan untuk mewujudkan hidup sejahtra Sekala dan Niskala. Untuk membangun hidup sejahtra itu tidak mudah,karena itu hartus dilakukan upaya spiritual dengan memuja Tuhan sebagai Dewi Laksmi pada tiga hari terakhir dari Nawa Ratri tersebut..

Pada hari kesepuluh berulah dirayakan Wijaya Dasami atau Dasara. Wijaya Dasami lebih menekankan pada rasa kebersamaan, kemeriahan dan kesemarakan untuk masyarakat luas.

Perayaan Wijaya Dasami dirayakan dua kali setahun dengan perhitungan tahun Surya. Perayaan dilakukan pada bulan Kartika (Oktober) dan bulan Waisaka (April). Perayaan Dasara pada bulan Waisaka atau April disebut pula Durgha Nawa Ratri. Durgha Nawa Ratri ini merupakan perayaan untuk kemenangan dharma melawan adharma dengan ilustrasi cerita kemenangan Dewi Parwati (Dewi Durgha) mengalahkan raksasa Durgha yang bersembunyi di dalam tubuh Mahasura yaitu lembu raksasa yang amat sakti. Karena Dewi Parwati menang, maka diberi julukan Dewi Durgha. Dewi Durgha di India dilukiskan seorang dewi yang amat cantik menunggang singa. Selain itu diyakini sebagai dewi kasih sayang dan amat sakti. Pengertian sakti di India adalah kuat, memiliki kemampuan yang tinggi. Kasih sayang sesungguhnya kasaktian yang paling tinggi nilainya. Berbeda dengan di Bali. Kata sakti sering diartikan sebagai kekuatan yang berkonotasi angker, seram, sangat menakutkan.

Parayaan Durgha Nawa Ratri adalah perjuangan umat untuk meraih kasih sayang Tuhan. Karunia berupa kasih sayang Tuhan adalah karunia yang paling tinggi nilainya. Untuk melawan adharma pertama-tama capailah karunia Tuhan berupa kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhanlah merupakan senjata yang paling ampuh melawan adharma.

Sedangkan upacara Wijaya Dasami pada bulan Kartika (Oktober) disebut Rama Nawa Ratri. Pada Rama Nawa Ratri pemujaan ditujukan pada Sri Rama sebagai Awatara Wisnu. Selama sembilan malam umat mengadakan kegiatan keagamaan yang lebih menekankan pada bobot spiritual untuk mendapatkan kemenangan rohani dan menguasai, keganasan hawa nafsu. Pada hari kesepuluh atau hari Dasara, umat merayakan Wijaya Dasami atau kemenangan hari kesepuluh. Pada hari ini, kota menjadi ramai. Di mana-mana, orang menjual panah sebagai lambang kenenangan. Umumnya umat membuat ogoh-ogoh berbentuk Rahwana, Kumbakarna atau Surphanaka. Ogoh-ogoh besar dan tinggi itu diarak keliling beramai-ramai. Di lapangan umum sudah disiapkan pementasan di mana sudah ada orang yang terpilih untuk memperagakan tokoh Rama, Sita, Laksmana dan Hanuman.

Puncak dari atraksi perjuangan dharma itu yakni Sri Rama melepaskan anak panah di atas panggung yang telah dipersiapkan sebelumnya. Panah itu diatur sedemikian rupa sehingga begitu ogoh-ogoh Rahwana kena panah Sri Rama, ogoh-ogoh itu langsung terbakar dan masyarakat penontonpun bersorak-sorai gembira-ria. Orang yang memperagakan diri sebagai Sri Rama, Dewi Sita, Laksmana dan Hanuman mendapat penghormatan luar biasa dari masyarakat Hindu yang menghadiri atraksi keagamaan itu. Anak-anak ramai-ramai dibelikan panah-panahan untuk kebanggaan mereka mengalahkan adharma.

Kalau kita simak makna hari raya Wijaya Dasami yang digelar dua kali setahun yaitu pada bulan April (Waisaka) dan pada bulan Oktober (Kartika) adalah dua perayaan yang bermakna untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan. Kasih sayang itulah suatu “sakti” atau kekuatan manusia yang maha dahsyat untuk mengalahkan adharma. Sedangkan pada bulan Oktober atau Kartika pemujaan ditujukan pada Sri Rama. Sri Rama adalah Awatara Wisnu sebagai dewa Pengayoman atau pelindung dharma. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan fllosofi dari hari raya Wijaya Dasami adalah mendapatkan kasih sayang dan perlindungan Tuhan. Kasih sayang dan perlindungan itulah merupakan kekuatan yang harus dicapai oleh menusia untuk memenangkan dharma. Kemenangan dharma adalah terjaminnya kehidupan yang bahagia lahir batin.

Kemenangan lahir batin atau dharma menundukkan adharma adalah suatu kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau kebutuhan rohani seperti itu dapat kita wujudkan setiap saat maka hidup yang seperti itulah hidup yang didambakan oleh setiap orang. Agar orang tidak sampai lupa maka setiap Budha Kliwon Dungulan, umat diingatkan melalui hari raya Galungan yang berdimensi ritual dan spiritual.

Wednesday, March 18, 2009

Akreditasi STAH Dharma Nusantara-Jakarta

Bersama niki tyang informasikan bahwa STAH Dharma Nusantara Jakarta telah di Visitasi terkait dalam proses penilaian akhir Akreditasi BAN-PT oleh yang tim Asesor yang terdiri dari :
1. Prof. Dewa Komang Tantra, MSc, Ph.D
2. Prof. Dr. Alef Theria Wasim, MA. (UIN Yogyakarta ).
Visitasi telah dilaksanakan pada tanggal : 15 Maret dan 16 Maret 2009 secara intensif dari pagi sampai sore hari, serta berlangsung secara Baik, Lancar, Aman dan Sukses, dengan harapan mudahan-mudahan hasilnya akan Baik.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan semua warga/umat Hindu se Jabo-Detabek yang kebetulan Ngayah dipura Aditya Rawamangun saat Visitasi/Akreditasi tersebut dilakukan.

Rasa angayu bagya dan matur Suksma dahat secara tulus ini kami sampaikan, atas segala bantuan moriil/materiil, partisipasi aktif serta Doa Restu para Bapak/Ibu dari semua pihak, khususnya kepada bapak /ibu Ir. Made Sudarta MM sebagai Ketua Banjar Jaktim dan Pengurus Yayasan Dharma Nusantara ; bapak Erlangga Mantik sebagai Ketua Suka-Duka Umat Hindu DKI ; bapak I Ketut Bantas sebagai ketua Parisada Hindu Dharma DKI, bapak Udyana Sangging, sdr Wayan Djana, sdr Putu Maharta, sdr Putu Suarsana, sdr D.K. Suratnaya, ibu-ibu PWSHD , para mahsiswa dan Alumni serta segenap sivitas akademika STAH DN Jakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya.

Semoga kebersamaan dalam semangat Ngayah Demi Umat ini dapat merupakan tonggak bersejarah bagi STAH DN Jakarta dalam Pengabdiannya untuk ikut berperan aktif meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Hindu sesuai visi : "Vidya, Vijnanam , Vidwan", sehingga dapat memperkokoh dan memperkuat Konsolidasi Umat Hindu Nusantara pada umumnya.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan pada bapak Astono Chandradana untuk dapat disampaikan secara meluas kepada para Umat Hindu Nusantara.

Matur Suksma Dahat dan Selamat merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan serta melaksanan Berata Penyepian dalam rangka menyambut Tahun Baru Saka 1931.

Tityang, Prof. Made Kartika D

Tuesday, March 17, 2009

BERBISNIS MENURUT AJARAN HINDU


Oleh : Drs I Ketut Wiana.M.Ag

Dosen Pasca Sarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.


1.Permasalahan.

Untuk membangun kehidupan yang sejahtra di dunia ini menurut ajaran Hindu harus ada tiga hal pokok yang wajib dikerjakan oleh manusia secara seimbang dan berkelanjutan. Tiga hal itu dalam Bhagawad Gita dinyatakan Krsi,Goraksya dan Vanijyan. Artinya bertani dalam artian luas,beternak dan berdagang.Untuk menata tiga hal itu merupakan kewajiban para Vaisya sebagaimana dinyatakan dalam Bhagawad Gita XVIII.44.Membangun kesejahtraan dengan tiga usaha utama itu haruslah dilakukan sebagai suatu wujud bhakti pada Tuhan. Dengan melakukan usaha pertanian,peternakan dan perdagangan yang benar sesuai dengan norma-normanya akan dapat mewujudkan alam yang lestari dan masyarakat yang sejahtra.Alam dan manusia adalah ciptaan Tuhan.Karena itu mewujudkan ajaran Agama Hindu itu dengan asih dan punia sebagai wujud bahkati pada Tuhan. Asih pada alam lingkungan dan punia atau mengabdi pada sesama umat manusia itu sebagai suatu hal yang tidak terpisah-pisah.

Mengapa dalam dunia bisnis banyak muncul masyalah karena antara berbisnis dan beragama diimplermentasikan secara dikotomis. Berbisnis itu dianggap hanya cari keun tungan sebanyak-banyak dengan segala cara.Saat beragama melakukan pemujaan pada Tuhan untuk mohon ampun atas segala dosa-dosa yang dilakukan dalam kegiatan bisnis. Setelah yakin mendapatkan ampunan dari Tuhan selanjutnya berbisnis tanpa mengikuiti kaidah-kaidah bisnis yang bermoral dan berdasarkan hukum bisnis.

Jadinya permasyalahan itu timbul karena melakukan usaha bisnis tidak dianggap sebagai suatu wujud pengamalan ajaran Agama yanmg dianut. Sesungguhnya berbisnis itu adalah salah satu wujud dari pengamalan ajaran Agama.Bisnis yang dilakukan berdasarkan norma-norma bisnis yang benar dan bermoral,akan dapat menimbulkan multiflayer effek ekonomi yang mengangkat harkat dan martabat manusia.Hal ini sangat ditekankan oleh setiap ajaran Agama. Dengan binsis akan terbuka lapangan kerja.Terbukanya lapangan kerja dapat menyerap pengangguran.Ini adalah Yadnya nyata dari mereka yang berbisnis dengan baik. Bisnis akan dapat meberikan pajak untuk negara.Bisnis dapat mengembangkan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan.Artinya bisnis memberikan nilai tambah pada ilmu pengetahuan.Ilmu bukan hanya untuk ilmu.Bisnis menjadikan ilmu untuk hidup. Bisnis menimbulkan interaksi sosial yang luas.Bisnis akan memberikan tetap hidupnya dinamika seni budaya. Kesemuanya itu akan terwujud apa bila berbisnis dilakukan dengan landasan moral Agama. Artinya para pengusaha hendaknya yakin bahwa dengan melakukan bisnis yang baik itu sebagai mereka sesungguhnya melakukan kehiduoan beragama yang lebih nyata mengangkat berbagai harkat dan martabat hidup dan kehidupan ini. Resi Canakya mneyatakan seorang pengusaha yang sukses dalam bisnis tidak ada bedanya dengan seorang Resi.

2. Bisnis Tanpa Moral Menimbulkan Dosa Sosial.

Bisnis sesungguhnya suatu upaya kerjasama manusia untuk mensejahtrakan hidupnya bersama di dunia ini. Dengan bisnis ini berbagai sumber-sumber ekonomi potensial dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi yang real. Menjadi sumber ekonomi yang real artinya secara nyata dapat memberikan tambahan produksi barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat.Kalau ada keseimbangan antara produksi barang dan jasa dengan kebutuhan masyarakat maka hal itu sebagai salah satu syarat menciptakan ekonomi yang stabil.Bisnis memberikan berbagai lapangan kerja kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Melalui bisnis ini manusia dapat memajukan berbagai aspek kehidupanya.Seni budaya tidak akan subur dalam masyarakat yang miskin.Kalau kita perhatikan keadaan di Indonesia umumnya dan di Bali khususnya, perkembangan bisnis sangat marak.Seharusnya kita sudah sangat makmur dan sejahtra.Mengapa kehidupan yang makmur sejahtra itu semakin jauh rasanya. Hal ini disebabkan tidak adanya keadilan dalam proses berbisnis.Mengapa tidak adanya keadilan karena rendahnya moral dalam melakukan bisnis.Nilai modal berupa uang dan barang sangat tidak seimbang dengan nilai tenaga,ketrampilan dan keakhlian manusia dalam melaku kan bisnis.Uang dan barang dalam berbisnis jauh lebih utama dinilai tinggi dari nilai tenaga, ketram pilan dan keakhlian manusia.Hal ini karena hukum ekonomi tidak dilandasi moral. Memang hukum ekonomi akan berproses secara alami. Kalau jumlah SDM yang dubutuhkan lebih banyak dari daya tampungnya maka SDM itu akan menjadi lebih murah.Murahnya nilai SDM tersebut sesungguhnya jangan sampai melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan.Karena rendahnya moral dalam melakukan bisnis timbulah hukum rimba.Hukum rimba atau dalam Nitisastra disebutkan Matsya Nyaya adalah yang kuat memakan yang lemah. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan sementara pebisnis melakukan tenaga kerjanya secara tidak bermoral.Banyak pebisnis yang usahanya sudah sangat menguntungkan tetapi karyawanya tidak digaji secara wajar.Pada hal pengusaha tersebut hidup mewah berlebihan.Rumah,mobil ,perjalanan dan fasilitas hidup lainya serba berlebihan.Tetapi karyawan yang memiliki andil yang sangat besar dalam mensukseskan bisnisnya,mereka tetap saja dibayar rendah .Maksimum sesuai dengan Upah Minimum Regional.Sedangkan Upah Minimum Regional hitung-hitunganya berdasarkan kebutuhan fisik minimum.Bukan kebutuhan hidup minimum.Dilain pihak Negara menentukan pembangunan manusia seutuhnya. Tetapi hitung-hitungan upah hanya sebatas kehidupan fisik yang minimum lagi.Hal inilah yang akan menimbulkan dosa social.Dalam kehidupan sehari-hari kita akan menyaksikan kehidupan yang senjang sangat menjolok.Ada orang dimana-mana punya rumah sampai mereka susah mau tidur dimana malam ini. Dilain pihak setiap tahun ada orang yang hidupnya sangat tegang karena kontrak rumah sudah habis.Sedangkan uang untuk ngontrak selanjutnya belum ada uang yang terkumpul.Untuk hidup sehari-hari saja masih sering ngutang sana-sini. Orang-orang yang duduk di pemerintahan diharapkan dapat menjembatani hal ini.Tetapi mereka umumnya sibuk menghadiri acara-acara seremonial dan pidato-pidato yang muluk-muluk tanpa bukti memperbaiki kesenjangan.Merekapun tidak merasakan lagi hidup menderita karena sudah dilimpahi fasilitas yang berlebihan.Jangankan memperhatikan mereka yang jauh-jauh.Nasib bawahanya saja sering tidak mendapatkan perhatian yang wajar dan adil.Ada sementara pebisnis yang ingin berbisnis yang benar dan wajar untuk membangun kesejahtraan bersama secara adil.Merekapun sering mendapatkan berbagai kesulitan birokrasi yang berliku-liku. Bahkan Prof.DR.Sumitro Joyohadikusumo,bagawan ekonomi Indoensia pernah mengatakan bisnis Indonesia kena biaya siluman (informal cost) sampai 30 % dari total biaya produksi.Hal ini juga sebagai pendorong munculnya bisnis tanpa moral. Dari bisnis tanpa moral itu memicu timbulnya tekanan batin yang sangat kuat pada masyarakat luas baik langsung maupun tidak langsung. Tekanan psykhologis yang struktural ini cepat atau lambat akan memunculkan kekerasan social.Dari kekerasan social inipun juga akan memunculkan dosa social yang lebih luas lagi.Moto bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya ,meskipun secara teori sudah ditinggalkan ,namun masih saja secara praktis dugunakan.Hal itulah yang banyak menimbulkan berbisnis hanya mengejar keuntungan dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas yang luhur.

3. Bisnis Sebagai Media Beragama.

Beragama itu bukanlah hanya memuja Tuhan dengan Upacara-Upacara keagamaan semata. Hakekat Upacara Agama sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran manusia akan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dari kesadaran diri itu manusia dapat berbuat baik secara nyata pada sesama dan alam lingkunganya. Salah satu ciri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang lebih sempurna dari makhluk lainya adalah ia bisa bekerja sama dengan sesamanya untuk meningkatkan kwalitas hidupnya.Kerja sama dengan sesama manusia itu sebagai wadah untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai indikasi ia hidup semakin berkwalitas. Kerjasama yang paling intensip itu adalah kerjasama untuk meningkatkan kesejahtraan ekonomi secara adil.Keberhasilan kerjasama untuk meningkatkan kesejahtraan ekonomi ini akan menjadi dasar untuk membangun aspek hidup yang lainya di dunia ini.Misalnya meningkatkan dinamika kehidupan berkebudayaan. Memajukan kebudayaaan membu tuhkan dasar ekonomi yang kuat. Ekonomi yang kuat itu adalah ekonomi yang dibangun berdasarkan teori ekonomi yang wajar dan benar dengan landasan moral yang luhur. Kalau bisnis dipisahkan dengan pengamalan Agama maka bisnis itu akan menjadi garang hanya mengejar keuntungan saja bahkan sampai dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan. Karean itu hendaknya dikembangkan suatu paradigma bahwa berbisnis itu sebagai media beragama.Karena lewat bisnis kita bisa menolong banyak orang. Menolong sesama itu diajarkan oleh semua Agama.Lewat bisnis yang benar kita dapat menolong orang lain lebih nyata.Pertolongan itu adalah pertolongan yang terhormat. Bukan seperti memberikan uang recehan seorang pengemis dijalanan.Apa lagi sekarang orang akan lebih menghargai perbuatan nyata dari sekedar memberikan nasehat.Lewat bisnis kita dapat menampung berbagai bahan baku dari masyarakat.Dengan demikian bisnis itu sebagai media membuka pasar untuk menyalurkan produk masyarakat. Bisnis yang benar dapat memberikan lapangan kerja kepada banyak pihak.Seperti petani, peternak, pelaut, pengerajin, penambang. Demikian juga bisnis dapat menampung orang-orang yang memiliki ketrampilan dan keakhlian.Apa lagi kalau Bisnis itu menggunakan uang Bank sebagai penguat modalnya. Ini artinya kita juga menggunakan uang rakyat yang nabung di Bank bersangkutan.Bisnis yang menggunakan uang Bank juga banyak dapat menolong orang lain.Masyarakat yang menabungkan uangnya di Bank tesebut mendapatkan bunga.Bank yang mengelola simpanan masyarakat juga mendapatkan untung.Dari keuntungan tersebut Bank dapat menampung tenaga kerja yang juga berasal dari masyarakat.Kalau kita betul-betul melakukan bisnis yang baik dan benar hal itu sesungguhnya media untuk melakukan ajaran Agama.Agama mengajarkan agar setiap orang saling memperlakukan sesamanya dengan penuh kasih sayang.Lewat bisnis itu dapat berinteraksi sesama manusia untuk mengembangkan kasih sayang saling melayani untuk kehidupan bersama. Bisnis itu akan langgeng apa bila dalam berbisnis itu tidak saling menghancurkan.Bisnis itu justru harus diupayakan untuk saling memelihara dengan sistim sinergi.Bisnis juga harus saling mempercayai dan memelihara keper cayaan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau konsep dan etika bisnis itu benar-benar dijalankan maka bisnis itu sesungguhnya wadah pengabdian pada sesama yang lebih nyata.Lewat bisnis yang benar itulah perputaran saling mengabdi dapat dilakukan.Hidup untuk saling mengabdi adalah hal yang diajarkan oleh Agama manapun.Lewat bisnis yang normative dapat menguatkan daya beli rakyat.Dengan semakin kuatnya daya beli rakyat perputaran ekonomipun akan semakin sehat,sepanjang hal itu dijaga dengan norma-norma etika ekonomi yang berlaku.Jadinya hakekat bisnis itu sesungguhnya memberikan banyak peluang untuk mengamalkan berbagai ajaran Agama.Karena bisnis dipisahkan bahkan dibuat berdikotomi dengan Agama maka seringlah terjadi mala petaka dalam kehidupan berbisnis. Citra bisnispun menjadi tercoreng.Saling percaya mempercayaipun menjadi semakin rapuh dalam kehidupan bisnis.Kalau bisnis itu diyakini sebagai media untuk mengamalkan Agama,maka pebisnis itu tidak akan merasa bahwa bisnis itu miliknya.Usaha bisnis itu adalah titipan Tuhan yang harus dirawat sebagai media memberikan pekerjaan dan kesejahtraan kepada sesama umat yang memiliki akses dalam usaha bisnis tersebut.Apakah itu pemodalnya,managementnya,karyawanya tidak akan merasa bahwa usaha bisnis itu miliknya.Itu adalah Tuhan yang harus dirawat bersama-sama untuk mengembangkan kesejahtraan sampai anak cucu kita seterusnya.

4. Distribusi Pendapatan Dunia Yang Tidak Adil.

Timbulnya krisis ekonomi dewasa ini bukan hanya terjadi di Indonesia.Cuma krisis di Indonesia ini bercampur baur dengan berbagai krisis lainya.Disamping itu daya tahan ekonomi Indonesia sangat lemah.Demikian kena serangan krisis moneter merambatlah menjadi krisis ekonomi dan ditumpuki oleh krisis politik , social,moral,krisis kepemimpinan krisis kepercayaan dan lain-lainya. Akibatnya timbulah krisis nasional yang multi dimensional.Sesungguhnya krisis ekonomi dunia ini sudah berlansung cukup lama.Salah satu indikasinya adalah pernyataan Badan Pembanguan Dunia (UNDP) yang berada dibawah naungan PBB yang dimuat dalam majalah Time 1 Juni 1991.Pernyataan UNDP itu dikutip dalam pengantar buku “permasyalahan abad ke 21”.Dalam buku tersebut dimuat tulisan berbagai akhli tentang permasyalahan dunia abad ke 21.Dalam pengantar buku tersebut dimuat pernyataan UNDP tersebut mengenai kesenjangan konsumsi dunia yang berlangsung dasa warsa 1990an.Mengenai kesenjangan konsumsi dunia ini UNDP tidak lagi membagi ada negara kaya dan negara miskin. Paradigmanya sudah dirobah menjadi keluarga kaya dan keluarga miskin.Kehidupan keluarga kaya dan miskin ini ada dimana-mana.Di Negara kaya ada juga keluarga miskin.Di negara miskin ada juga keluarga kaya.UNDP telah menyatakan adanya kesenjangan konsumsi dunia tersebut. Ada 1,1 milyard jiwa penduduk dunia menikmati 65 % pendapatan dunia.3,3 milyard penduduk dunia menikmati 33 % pendapatan dunia dan ada keluarga miskin sebanyak 1,2 milyard hanya menikmati 2 % pendapatan dunia. Amerika Serikat yang penduduknya 5 % dari jumlah penduduk dunia menikmati 25 % energi dunia.Tetapi AS juga mengotori udara dunia dengan CO2 nya sebanyak 25 % dari kekotoran udara dunia.Sedangkan India yang penduduknya 16 % dari penduduk dunia hanya kebagian 3 % pendapatan dunia dan juga tidak banyak ikut mengotori udara dunia dengan asap mesin pabrik dan alat-alat mesin lainya. .Pernyataan badan pembangunan dunia (UNDP) ini menggam barkan kesenjangan dunia yang cukup parah. Kesenjangan pembagian konsumsi pendapatan dunia ini lebih banyak berupa kesenjangan struktural bukan karena kesenjangan cultural. Artinya kesenjangan itu lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan Negara dan pasar (State and market). Berbagai upaya memang sudah ditempuh untuk mengatasi kesenjangan tersebut melalui berbagai badan dunia.

Namun keadilan konsumsi dunia juga belum dapat diwujudkan bahkan nampaknya semakin parah.Kesenjangan konsumsi dunia ini sebagai salah satu indikasi bahwa di dunia ini masih terjadi krisi ekonomi.Pada tgl 22 September 1998 kembali Administrator UNDP mengumumkan di Den Hag Belanda tentang kesenjangan konsumsi dunia tersebut. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa 20 % penduduk dunia menikmati 86 % pendapatan dunia.Ini artinya 80 % penduduk dunia hanya kebagian 14 % pendapatan dunia. Meskipun berbagai kemajuan dibidang tehnologi sudah dicapai oleh umat manusia untuk memberi nilai tambah pada berbagai produk.Dengan kemajuan nilai tambah tersebut semestinya penduduk dunia memiliki berbagai peluang untuk memperluas lapangan kerja memajukan kesejahtraanya.Mengapa hal ini tidak terjadi sangat besar kemungkinan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan tidak dijadikan dasar moral membangun ekonominya.Ekonomi dunia dalam prateknya masih menggunakan siapa kuat dia dapat.Negara-negara besar nampaknya belasan kasihan pada negara kecil. Mereka mengucurkan bantuan pada negara kecil.Tetapi dengan syarat-syarat menguntungkan mereka,Seperti bantuan tersebut harus dibelanjakan di negari donor. Kapal untuk mengangkut barang-barang yang dibeli itu harus menggunakan kapal negara yang membantu.Demikian juga tenaga akhli harus berasal dari negara bersang kutan.Bantuan tersebutpun bukan bantuan ,tetapi pinjaman jangka panjang dengan bunga lunak.Kalau dihitung-hitung dengan syarat-syarat penggunaan bantuan tersebut sesungguhnya lebih banyak menguntungkan rakyat negara donor dari pada rakyat negara yang dibantu. Untuk mengatasi ketidak adilan ini UNDP melalui lembaga Parnership telah memfasilitasi sebuah NGO kelas dunia yang benama CIVICUS untuk melakukan penelitian di 14 negara berkembang .Tujuan penelitian tersebut untuk mengukur kesehatan masyarakatsipil(sivil society).Masyarakat sivil dianggap sehat apa bila telah memiliki akses yang kuat dalam menentukan segala kebijakan Pemerintahan Negara dan pasar.Kalau masyarakat sivil hanya menjadi objek dari berbagai keputusan Negara dan pasar maka masyarakat sivil itu dinyatakan tidak sehat. Di Indonesia kegiatan pengukuran kesehatan masyarakat sivil ini sudah dilakukan dari beberapa tahun.Kegiatanya baru tahapan menyusun kriteria kesehatan masyarakat sivil dalam berbagai aspek kehidupan.Kesehatan masyarakat sivil dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan kesehatan fisik.Tetapi menyangkut aksesnya pada negara dan pasar.

5.Prinsip Bisnis Membangun Kesejahteraan Yang Adil.

Proses bisnis yang idial menurut para akhli ada lima tahapan yang tidak boleh dibolak-balik.Demikian praktisi bisnis Bapak Drs Putu Dhama.MM. dalam suatu pertemuan dengan penulis menceritrakan liku-liku bisnis.Lima proses itu adalah :Pertama memberikan kepuasan kepada custumer atau para pelanggan/konsumen. Kedua memberi pendapatan yang wajar dan adil kepada karyawan atau masyarakat yang bekerja di bisnis tersebut. Ketiga pemupukan modal agar modal yang ditanam dalam proses bisnis itu semakin mampu menghadapi perkembangan dinamika bisnis yang sering berfluktuasi . Keempat membayar pajak pada negara secara jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Kelima bisnis itu harus menjaga lingkungan sosial dan alam yang harmonis dan lestari.Kalau proses bisnis ini dapat berjalan dengan baik maka proses tersebut akan dapat menegakan prinsip bisnis untuk mengembangkan kesejahtraan bersama secara adil.Orang tua-tua di Bali dimasa lampau menyatakan dalam bentuk nasehat bahasa Bali sbb : “Ngalih gae bareng-bareng apang peturu hidup” .Ini artinya “mencari nafkah dengan bekerja sama agar sama-sama hidup”. Nasehat ini sesungguhnya memiliki pengertian yang dalam bahwa bisnis itu suatu kegiatan hidup yang sangat mulia sebagai media kerjasama untuk meningkatkan kesejahtraan yang adil.Mengapa dikatakan mulia karena harus menghasilkan benda atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.Kegiatan bisnis itu akan berlimbah dosa kalau menggunakan prinsip “mati iba hidup kai”.Artinya biarlah kamu mati yang penting aku hidup enak. Memang ada sementara pihak melakukan praktek bisnis seperti itu.Berbagai pihak yang diajak dalam proses bisnis itu tidak dihiraukan dalam keadaan bisnis sudah menguntungkan .Yang penting sang pebisnis itu dapat hidup mewah bersenang-senang menikmati keuntungan yang seharusnya menjadi milik bersama

Dengan produk bisnis berupa benda atau jasa itu kita dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Cuma benda atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis itu harus dapat diproleh masyarakat dengan wajar.Antara kwalitas barang atau jasa yang didapatkan oleh custumer agar seimbang dengan biaya yang dikeluarkannya. Apa lagi kalau masyarakat mendapatkan barang atau jasa tersebut dengan pelayanan yang menyenangkan dari pelaku bisnis.Hal itu sebagai suatu perbuatan jasa yang bernilai tinggi dihadapan Tuhan. Demikian juga kegiatan bisnis itu seyogianya dapat memberi kesejahtraan yang wajar dan adil kepada masyarakat yang bekerja dalam proses bisnis tersebut.Seharusnya hubungan kerja dalam kegiatan bisnis itu tidak sebagai hubungan majikan dengan buruh. Hubungan itu seharusnya dikembangkan sebagai sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang setara yang bekerja sama memba ngun kesejahtraan untuk dapat hidup wajar di dunia ini. Pengusaha mengeluarkan modal uang.Sedangkan karyawan mengeluarkan modal dalam bentuk tenaga,ketrampilan dan keakhlian untuk memajukan bisnis bersangkutan.Bisnis tentunya tidak akan dapat berja lan secara wajar tanpa tenaga,ketrampilan dan keakhlian para karyawan. Sebagai manusia yang beragama dan berbudaya tentunya harus melihat secara Agama dan budaya juga antara nilai modal berupa uang dan nilai modal berupa tenaga, ketrampilan ,apa lagi keakhlian manusia. Pebisnis yang berbudaya tentunya akan memandang tenaga kerja , ketrampilan dan keakhlian tidak dipandang dari norma-norma bisnis semata.Para karyawan juga dalam melihat kegiatan bisnis dimana ia bekerja tidak sebagai peluang untuk mengejar keuntungan material semata.Setiap pihak harus berpandangan bahwa bisnis itu sebagai lahan untuk mengembangkan kehidupan bersama sebagai cirri kita sebagai manusia ciptaan Tuhan.Lahan bisnis itu harus dirawat secara bersama-sama dengan sebaik-baiknya agar ia menjadi wadah kehidupan bersama secara turun temurun.Setiap orang seyogyanya membantu pengusaha untuk memupuk permodalan usaha bisnis tersebut agar mampu mengikuti dinamika bisnis yang terus berkembang.Setiap orang yang bekerja di bisnis tersebut seharusnya bersikap mengutamakan kemajuan bisnis tersebut.Kalau bisnis tersebut sudah maju hendaknya setiap orang mendapatkan perolehan yang wajar dan adil.Adil artinya memberikan kepada orang sesuai dengan haknya. Hak itu timbul dari kewajiban.Tanpa melakukan kewajiban dengan baik jangan lalu menuntut hak yang berlebihan yang tidak sesuai dengan kewajiban yang dilakukan.Lima tahapan bisnis itu tidak akan berjalan dengan baik apa bila setiap orang mementingkan dirinya sendiri.Setiap orang ingin mendapatkan untung sendiri-sendiri.Jangan usaha bisnis itu hanya sebagai wadah untuk sama-sama kerja bukan wadah untuk kerja sama membangun kesejahtraan bersama yang adil.Idialisme bisnis akan berhasil apa bila contoh diawali oleh pendiri bisnis tersebut.

6. Makna Mencari Untung Dalam Bisnis.

Membangun kesejahtraan yang adil dan bermoral merupakan prinsip bisnis.Untuk mewujudkan filosofi bisnis tersebut harus ada proses investasi .Usaha investasi itu seperti modal berupa uang maupun non material yang ditanam dalam usaha bisnis itu. Proses investasi itu harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mendatangkan untung atau profit tertentu yang wajar sesuai dengan besar kecilnya modal yang diinvest. Dalam kemajuan jaman sekarang ini sudah tidak relevan dibicarakan teori bisnis klasik yang menyatakan “ dengan modal sekecil-kecilnya mencari untung sebesar-besarnya “.Hal itu sudah tidak masuk akal .Dalam proses bisnis tersebut investasi yang paling utama adalah kemampuan untuk menyusun “bisnis plan” yang relevan dengan perkembangan jaman.Bisnis yang relevan dengan perkembangan jaman adalah bisnis yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Proses mencari untung benar-benar berdasarkan perhitungan menguntung semua pihak secara wajar dan adil.Di Bali para tetua jaman lampau meninggalkan konsep mencari untung dengan istilah dalam bahsa Bali : “ bani meli bani ngadep”. Ini artinya pebisnis itu tidak memikirkan keuntungan diri sendiri.Yang juga harus mendapatkan perhatian seimbang adalah pembeli atau customer.Dalam istilah “bani meli bani ngadep” itu terdapat rasa keadilan yang durumuskan secara sadar dalam harga jual suatu produk bisnis.Dengan demikian proses mencari untung dalam bisnis itu sudah benar-benar memperhitungkan rasa keadilan.Tidak terkandung ambisi hanya mengejar untung saja tanpa memikirkan penderitaan orang lain.Dalam istilah tersebut penjual tidak rugi pembelipun tetap merasa diuntungkan. Istilah “bani meli bani ngadep “ yang diwariskan oleh leluhur orang Bali ini semakin jarang didengungkan dalam bidang bisnis.Hal menyebabkan semakin merosotnya penggunaan moral dalam dinamika bisnis.Mencari untung dalam bisnis semakin tidak menghiraukan keadilan,kejujuran,kewajaran.Bahkan menipu sekalipun dilakukan dalam mengerjar untung.Hal ini sebagai akibat beragama dan berbisnis dipisahkan bahkan dibuat berdikotomi.Berbisnis boleh cari untung dengan segala cara dengan berbuat dosapun dianggap syah dalam bisnis.Tetapi begitu beragama , saat itulah dengan khusuk mohon ampun pada Tuhan. Cara berbisnis dan beragama seperti itulah yang tidak tepat.Mahatma Gandhi mengatakan”bisnis tanpa moral akan menim bulkan dosa sosial”.Para pebisnis janganlah hanya berbekal ketrampilan bisnis secara tehnis.Para pebisnis hendaknya membangun kharakter diri untuk membangun kearifan dalam berbisnis.Pada jaman Kali ini dinyatkan jaman yang ditandai oleh banyak kerusuhan dan kemerosotan moral.Tetapi sesuai dengan hukum Rwa Bhineda jaman Kali ini juga menyediakan banyak jalan spiritual. Kekuatan spiritual itu dapat didaya gunakan untuk memajukan kehidupan manusia di berbagai bidang.Jika yang diperlukan pendidikan, pada jaman sekarangini banyak sekali tersedia berbagai macam sekolah dan yayasan pendidikan yang berkwalitas tinggi untuk mempelajari apapun juga.Jika kekayaan yang diinginkan jaman Kali ini menyediakan bermacam-macam jalan untuk memproleh kekayaan secara terhormat.Cara memproleh kekayaan secara terhormat itu antara lain dengan melakukan pelayanan yang prima dan bermoral dalam bidang bisnis. Mengapa dewasa ini kebahagiaan dan kedamaian umat manusia tidak semakin bertam bah.Karena dewasa ini masih banyak umat manusia mencari kekayaan dengan cara yang tidak terhormat. Bahkan kalau boleh dibilang kebanyakan orang mencari kekayaan dengan cara yang tidak terhormat.Seandainya pendidikan dijadikan media untuk membangun kharakter dan peluang bisnis dijadikan media untuk mencari kekayaan dengan cara terhormat ,maka kebahagiaan dan kedamaian akan semakin bertambah. Setiap denyut kehidupan sesungguhnya terpampang peluang untuk melakukan pelayanan yang prima kepada sesama.Apa lagi dibidang bisnis peluang untuk melakukan pelayanan sangat luas itu memberikan keuntungan material dan keuntungan moral. Mencari untung yang tidak terhormat dalam bisnis ujung-ujungnya banyak menimbulkan petengkaran yang sampai masuk kepengadilan.Memang hal ini banyak melahirkan lapangan kerja bagi para Pengacara.Memproleh keuntungan yang tidak terhormat banyak menimbulkan vibrasi negatif dalam masyarkat terutama para pelaku bisnis. Saling mempercayai dalam hubungan bisnispun berobah menjadi saling curigai. Rendahnya saling mempercayai dan ruwetnya birokrasi juga menimbulkan semakin meningkatnya biaya produksi suatu usaha bisnis.Mencari untung dengan cara terhormat seperti melalui pelayanan yang bermoral akan dapat menyederhanakan birokrasi.Birokrasi yang tidak ruwet dapat membangun efisiensi bisnis.Keuntunganpun didapatkan lebih terhormat.

7. Pelayanan Dalam Bisnis Harus Bermoral.

Salah satu fungsi bisnis adalah sebagai media pelayanan kepada masyarakat luas dalam mendapatkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu bisnis.Pelayanan yang paling utama adalah memberikan produk barang atau jasa yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh custumer atau langganan/konsumen.Kemasan barang dan isi nya harus sesuai.Jangan kemasan barang dinyatakan asli tetapi isi didalamnya imitasi bahkan benar-benar palsu.Demikian juga volumenya.Kalau kemasanya dinyatakan satu kilo misalnya jangan kenyataanya kurang dari satu kilo. Membohongi langganan atau menipu harga-harganya perbuatan dagang seperti itu sangat dilarang oleh kitab Manawa Dharmasastra IX,287.Perbuatan seperti itu adalah perbuatan dosa yang patut dihukum oleh penguasa. Demikian Sloka Manawa Dharmasastra tersebut menyatakan.Ada juga pebisnis melakukan pelayanan yang palsu untuk menutupi kwalitas barang atau jasa yang dipasarkan.Misalnya melalui iklan yang dilebih-lebihkan lewat berbagai media jelas pelayanan itu adalah termasuk perbuatan dosa dengan membohongi langganan.Ada juga usaha bisnis dengan mengexploitasi kecantikan /keindahan wanita untuk menarik custumer. Mengexploitasi kemolekan wanita untuk tujuan promosi bisnis adalah usaha pelayanan yang tidak bermoral. Ini bukan berarti wanita cantik tidak boleh berbisnis.Wanita cantik tentunya syah-syah saja berbisnis namun jangan sampai ditam pilkan seronok melanggar etika moral.Pelayanan dalam bisnis hendaknya jangan sampai berbohong,menipu dan melanggar etika moral.Inilah nampaknya yang sulit diwujudkan oleh sementara pebisnis.Kebohongan,penipuan dan mengeksploitasi kemolekan tubuh wanita dalam pelayanan bisnis menyebabkan banyak keluhan masyarakat konsumen dalam memproleh barang dan jasa yang sesuai dengan uang yang dikeluarkan oleh kunsumen. Pelayanan hendaknya diyakini sebagai suatu Swadharma yang memang wajib dilakukan oleh pebisnis yang baik.YakinlahTuhan akan melimpahkan karunia kepada pebisnis yang jujur dan tulus melayani langganan.Pelayanan itu diberikan bukan karena semata-mata pebisnis mendapatkan untung uang dari kunsumen.Tetapi karena seorang pebisnis memang Swadharmanya melayani masyarakat konsumen dengan jujur,ikhlas dan penuh tanggung jawab.Mengapa harus demikian,karena ajaran Agama memang sudah demikianmenentukan Swadharma seorang pebisnis atau Waisya Warna.Dalam Mahabharata diajarkan bahwa barang siapa melindungi Dharma iapun akan dilindungi oleh Dharma.” Dharma raksitah raksati ” Artinya melindungi Dharma akan dilindungi oleh Dharma.Ada ceritra dalam kitab Cina Kata. Ada seorang Sanyasin Pemarah.Suatu hari bermeditasi dibawah pohon.Diatas pohon ada seekor burjng bertengger terus berak.Kepala Saniasin Pemarah itu kena beraknya burung tersebut. Sanyasin tersebut memandang dengan marah dan menggunakan Sidhinya membakar burung itu hidup-hidup. Burung tersebutpun mati terbakar.Suatu hari Sanyasin itu datang keseorang ibu pedagang untuk minta makan sore.Seorang Sanyasin memang hidupnya hanya dari minta-minta.Orang yang dapat melayani seorang Sanyasin memberi makan minum akan mendapatkan pahala yang sangat mulia,Demikian ajaran Sastra Agama Hindu mengajarkan.Saat Sanyasin Pemarah itu minta dilayani diberikan makan minum, ibu pedagang tersebut sedang sibuk melayani langganannya.Hal itu menyebabkan ibu pedagang tersebut tidak cepat dapat melayani Sanyasin Pemarah tersebut. Sanyasin itupun marah dan menggunakan Sidhinya mau mencelakankan ibu pedagang tersebut. Tetapi Sidhinya Sanyasin pemarah itu tidak mempan membakar ibu pedagang tersebut. Mengapa demikian,karena ibu pedagang itu dilindungi oleh Swadharmanya yaitu melayani langganannya yang sedang berbelanja.Jadinya seorang pebisnis yang yang dengan penuh kejujuran ,ketulusan dan bertanggung jawab dalam melayani para langganannya akan mendapatkan pahala kerokhanian dari Tuhan Yang Mahaesa.Dari ceritra kitab Cina Kata itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa para pebisnis dalam meberikan pelayanan yang baik dan bermoral kepada langganannya bukan saja ia mendapatkan keuntungan material ,juga akan mendapatkan keuntungan spiritual.Karena memang demikianlah Agama menentukan Swadharma seorang pebisnis.Kalau sikap pelayanan yang demikian dapat dikembangkan oleh para pebisnis,yakinlah Tuhan akan mencurahkan karunianya kepada mereka-mereka yang berbisnis dengan palayanan yang berkwalitas seperti itu.Kalau pelayanan bisnis itu hanya berdasarkan motif untuk mengejar untung material semata ,maka seorang pebisnis hanya memperoleh kepuasan lahiriah saja.Kalau pelayanan itu dilakukan dengan kejujuran,ketulusan dan bermoral
maka disamping memproleh keuntungan material juga keuntungan social dan spiritual.

8. Investasi Tidak Boleh Melanggar Empat Hal.

Saya beberapa kali mendapat kesemptan ikut menjadi konsultan bidang sosial budaya beberapa proyek. Ketika saya ikut sebagai konsultan Proyek Perencanaan BUIP (Bali Urban Infrastruktur Proyek). Proyek ini dibyayai oleh Bank Dunia bekerja sama dengan Pemerintah R.I.Dalam proyek perencanaan tersebut disamping saya bertugas untuk memberikan masukan saya juga banyak mendapatkan suatu pelajaran yang sangat berharga.Dalam proyek perencanaan itu sangat ditegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan tidak boleh melanggar empat hal yaitu; Hukum,HAM,Lingkungan dan ciri khas social budaya. Kalau investasi tersebut dapat diwujudkan tidak melanggar empat hal tersebut maka investasi itu benar-benar akan membawa masyarakat pada kehidupan yang sejahtra.Investasi yang tidak melanggar empat hal itulah merupakan invetasi yang layak.Kalau investasi itu diwujudkan dengan ambisi untuk memperkaya diri sendiri dengan melanggar berbagai ketentuan investasi yang berlaku maka investasi itu akan membawa kehancuran tatanan hidup. Dalam investasi tersebut tidak dibenarkan ada istilah ganti rugi.Yang benar adalah ganti untung.Pembangunan yang benar tidak boleh mengorbankan siapa saja.Kalau ada disatu pihak ada yang dirugikan dan dilain pihak ada yang diuntungkan.Apa lagi yang dirugikan itu justru mereka yang lemah dan kecil. Investasi yang demikian itu penuh dosa.Justru pembangunan itu harus menguntungkan semau pihak.Empat hal yang dilarang dalam proyek-proyek Bank Dunia itu sesungguhnya sudah termasuk dalam ketentuan hukum Indonesia dalam melakukan investasi. Di Indonesia ada sebelas larangan dalam melakukan investasi yang sudah dituangkan dalam suatu Peraturan Pemerintah tentang pedoman berinvestasi di Indonesia.Namun karena kondisi penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah, maka hal itulah yang menyebabkan investasi di Indonesia masih banyak menimbulkan masyalah.Supremasi hukum masih sering diintervensi oleh kekuasaan , politik dan kepentingan bisnis yang sempit. Sebelas larangan berinvestasi itu masih sering dilanggar. Demikian juga masyalah HAM. Investasi yang baik tidak menimbulkan pelanggaran HAM.Seperti menabrak hak-hak rakyat sipil dengan semena-mena.Ada suatu investasi mengusur tanah dan rumah masyarakat tanpa memperhatikan nasib pemilik tanah dan rumah tersebut. Ada pasar yang dirombak dengan alasan dipermodern,ujung-ujungnya menggusur mereka yang lemah.Hak-hak mereka yang lemah tidak terlindungi dalam invesatsi tersebut. Lebih-lebih mereka yang tergolong masyarakat lemah, buta hukum, buta birokrasi dan lemah koneksi. Seharusnya hak-hak mereka justru mendapatkan perlindungan dalam proses investasi. Lingkungan sering juga tidak diperhatikan dalam suatu proses investasi.Ada beberapa investasi yang sudah hampir rampung fisiknya barulah dibuatkan Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) Hal itu dibuat sedekar formalitas yang basa-basi. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi dalam suatu proses investai yang benar dan baik.

Konon di Amerika Serikat ada suatu investasi untuk membangun suatu supermarket yang modern.Setelah diadakan study di lokasi yang akan direncanakan ternyata ada sebuah telaga yang tidak begitu luas. Dalam telaga itu ada sejumlah ikan.Menurut hukum yang berlaku di Amerika Serikat ikan tersebut termasuk ikan langka yang wajib dilindungi menurut ketentuan hukum.Demi tegaknya hukum proyek tersebut dibatalkan dilokasi tersebut.Mengapa demi sejumlah ekor ikan proyek besar begitu dibatalkan.Hal ini demi kelestarian lingkungan .Karena memang spesies ikan itu memang langka.Kalau dibiarkan demi bisnis satu demi satu spesies akan hilang.Suatu saat keturunan umat manusia akan hanya mendengar ceritra kosong tentang berbagai spesies di bumi ini.Seperti halnya dynosaurus dan bebeapa binatang purba lainya hanya ada dalam ceritra saja.

Demikian juga cirri khas budaya setempat tidak boleh tergusur akibat adanya investasi. Justru investasi itulah yang melestarikan cirri khas budaya suatu daerah atau Negara Membangun suatu peradaban yang berciri khas istimewa dan luhur bukanlah hal yang gampang.Terbentuknya peradaban dengan cirri yang khas ,unik ,istimewa dan luhur melalui suatu proses panjang .Ia tumbuh berkembang dari generasi kegenerasi. Ciri khas budaya tersebut adalah sebagai suatu wujud budaya yang dapatmembedakan budaya suatu daerah dengan daerah lainya.Atau ciri khas suatu negara yang dapat dijadikan media untuk membedakan ia dengan Negara lainnya.Investasi harus melindungi keaneka ragaman cirri khas budaya.Karena itu hidup manusia di dunia ini tidak jenuh dan monoton. Disamping itu filosofi yang melatar belakngi keberadaan budaya yang khas itu dapat menjadi suatu objek study banding yang menarik diantara suatu kekhasan budaya yang satu dengan budaya lainya.Hal itulah yang tidak boleh tergusur karena adanya investasi.

9. Makna Mencari Untung Dalam Bisnis.

Membangun kesejahtraan yang adil dan bermoral merupakan prinsip bisnis.Untuk mewujudkan filosofi bisnis tersebut harus ada proses investasi .Usaha investasi itu seperti modal berupa uang maupun non material yang ditanam dalam usaha bisnis itu. Proses investasi itu harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mendatangkan untung atau profit tertentu yang wajar sesuai dengan besar kecilnya modal yang diinvest. Dalam kemajuan jaman sekarang ini sudah tidak relevan dibicarakan teori bisnis klasik yang menyatakan “ dengan modal sekecil-kecilnya mencari untung sebesar-besarnya “.Hal itu sudah tidak masuk akal .Dalam proses bisnis tersebut investasi yang paling utama adalah kemampuan untuk menyusun “bisnis plan” yang relevan dengan perkembangan jaman.Bisnis yang relevan dengan perkembangan jaman adalah bisnis yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Proses mencari untung benar-benar berdasarkan perhitungan menguntung semua pihak secara wajar dan adil.Di Bali para tetua jaman lampau meninggalkan konsep mencari untung dengan istilah dalam bahsa Bali : “ bani meli bani ngadep”. Ini artinya pebisnis itu tidak memikirkan keuntungan diri sendiri.Yang juga harus mendapatkan perhatian seimbang adalah pembeli atau customer.Dalam istilah “bani meli bani ngadep” itu terdapat rasa keadilan yang durumuskan secara sadar dalam harga jual suatu produk bisnis.Dengan demikian proses mencari untung dalam bisnis itu sudah benar-benar memperhitungkan rasa keadilan.Tidak terkandung ambisi hanya mengejar untung saja tanpa memikirkan penderitaan orang lain.Dalam istilah tersebut penjual tidak rugi pembelipun tetap merasa diuntungkan. Istilah “bani meli bani ngadep “ yang diwariskan oleh leluhur orang Bali ini semakin jarang didengungkan dalam bidang bisnis.Hal menyebabkan semakin merosotnya penggunaan moral dalam dinamika bisnis.Mencari untung dalam bisnis semakin tidak menghiraukan keadilan,kejujuran,kewajaran.Bahkan menipu sekalipun dilakukan dalam mengerjar untung.Hal ini sebagai akibat beragama dan berbisnis dipisahkan bahkan dibuat berdikotomi.Berbisnis boleh cari untung dengan segala cara dengan berbuat dosapun dianggap syah dalam bisnis.Tetapi begitu beragama , saat itulah dengan khusuk mohon ampun pada Tuhan. Cara berbisnis dan beragama seperti itulah yang tidak tepat.Mahatma Gandhi mengatakan”bisnis tanpa moral akan menim bulkan dosa sosial”.Para pebisnis janganlah hanya berbekal ketrampilan bisnis secara tehnis.Para pebisnis hendaknya membangun kharakter diri untuk membangun kearifan dalam berbisnis.Pada jaman Kali ini dinyatkan jaman yang ditandai oleh banyak kerusuhan dan kemerosotan moral.Tetapi sesuai dengan hukum Rwa Bhineda jaman Kali ini juga menyediakan banyak jalan spiritual. Kekuatan spiritual itu dapat didaya gunakan untuk memajukan kehidupan manusia di berbagai bidang.Jika yang diperlukan pendidikan, pada jaman sekarangini banyak sekali tersedia berbagai macam sekolah dan yayasan pendidikan yang berkwalitas tinggi untuk mempelajari apapun juga.Jika kekayaan yang diinginkan jaman Kali ini menyediakan bermacam-macam jalan untuk memproleh kekayaan secara terhormat.Cara memproleh kekayaan secara terhormat itu antara lain dengan melakukan pelayanan yang prima dan bermoral dalam bidang bisnis. Mengapa dewasa ini kebahagiaan dan kedamaian umat manusia tidak semakin bertam bah.Karena dewasa ini masih banyak umat manusia mencari kekayaan dengan cara yang tidak terhormat. Bahkan kalau boleh dibilang kebanyakan orang mencari kekayaan dengan cara yang tidak terhormat.Seandainya pendidikan dijadikan media untuk membangun kharakter dan peluang bisnis dijadikan media untuk mencari kekayaan dengan cara terhormat ,maka kebahagiaan dan kedamaian akan semakin bertambah. Setiap denyut kehidupan sesungguhnya terpampang peluang untuk melakukan pelayanan yang prima kepada sesama.Apa lagi dibidang bisnis peluang untuk melakukan pelayanan sangat luas itu memberikan keuntungan material dan keuntungan moral. Mencari untung yang tidak terhormat dalam bisnis ujung-ujungnya banyak menimbulkan petengkaran yang sampai masuk kepengadilan.Memang hal ini banyak melahirkan lapangan kerja bagi para Pengacara.Memproleh keuntungan yang tidak terhormat banyak menimbulkan vibrasi negatif dalam masyarkat terutama para pelaku bisnis. Saling mempercayai dalam hubungan bisnispun berobah menjadi saling curigai. Rendahnya saling mempercayai dan ruwetnya birokrasi juga menimbulkan semakin meningkatnya biaya produksi suatu usaha bisnis.Mencari untung dengan cara terhormat seperti melalui pelayanan yang bermoral akan dapat menyederhanakan birokrasi.Birokrasi yang tidak ruwet dapat membangun efisiensi bisnis.Keuntunganpun didapatkan lebih terhormat.

10. Tahun Investasi Sebagai Media Beryadnya.

Dengan dicanangkanya tahun investasi bukan berarti segera ada harapan yang cerah dan berbunga-bunga bagi perbaikan ekonomi Indonesia.Sangat tergantung bagaimana investasi itu diselenggarakan.Kalau investasi itu diselenggarakan dengan motivasi mengejar untung sebanyak-banyak dengan tidak menghiraukan aspek-aspek lainya seperti keadilan,kemanusiaan, lingkungan dan kejujuran maka krisispun akan tetap terjadi.Seperti kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.Rusaknya moral berbagai pihak karena akan terjadi kolusi,korupsi dan nepotisme.Kalau investor hanya mengejar untung untuk dirinya dalam proses investasi itu maka mala petaka ekonomipun akan terus melilit bangsa kita.Investasi itu hendaknya benar-benar menggerakan sumber-sumber ekonomi potensial menjadi ekonomi real .Artinya investasi itu nyata meningkatkan kesejahtraan masyarakat seluas-luasnya secara adil dan beradab. Adil itu memberikan orang sesuai dengan haknya.Hak timbul dari kewajiban.Kalau seseorang melakukan kewajibanya secara maksimal sesuai dengan normanya maka iapun hendaknya diberikan haknya sesuai dengan kewajiban yang dilakukanya itu. Harus dihitung dengan sebaik-baiknya dalam suatu investasi antara uang ,tenaga dan keakhlian yang diinvestasikan dalam suatu proses bisnis.Orang yang menginvestasikan uangnya,tenaganya dan keakhlianya harus di hitung secara adil agar nantinya setelah ada keuntungan atau kerugian dinikmati atau ditanggung secara adil. Demikian juga dampak lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya yang ditimbulkan harus benar-benar diperhitungkan secara nyata tidak hanya menjadi basa-basi formalitas saja.

Suatu investasi disamping memperhitungkan dengan cermat kelayakan ekonomi bisnis, juga hendaknya memperhitungkan proses investasi yang beradab. Maksudnya investasi itu hendaknya tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Tidak menyingkirkan ciri khas budaya yang sudah baik dan ajeg diterima oleh suatu lingkungan social.Investasi itu dijalankan sesuai dengan hokum yang berlaku dimana investasi itu diwujudkan. Kalau hal ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya maka investasi itu sebagai media untuk melakukan Yadnya. Mengapa investasi itu sebagai media beryadnya.Karena dalam investasi yang benar itu semua pihak yang terlibat dalam proses investasi itu harus melakukan segala sesuatu itu dengan penuh keikhlasan demi tujuan yang mulia. Keikhlasan itu muncul setelah melalui suatu proses analisa mendalam bahwa investasi itu akan membawa kemajuan hidup pada semua pihak.Pengorbanan yang dilakukan oleh investor akan membawa keuntungan kepada semua pihak tentunya termasuk sang investor.Para investor harus ada kesamaan sikap bahwa dalam proses investasi harus didasarkan dengan konsep “ berakit-rakit kehulu berenang-renang ketepian”. Besakit-sakit dahulu benenag-renang kemudian.Bersakit-sakit dalam tanda kutip itlah sebagaisuatu proses Yadnya.Dalam proses investasi ini ada suatu ceritra Tantri yang sangat popular di Bali. I Lutung bekerja sama dengan I Kambing menanam kacang panjang.Mereka berjanji bahwa daun-daunya nanti diambil oleh di Kambing.Sedangkan buahnya nanti untuk I Lutung. Setelah mereka berkeja sama berkebun kacang panjang .Kacangpun tumbuh dengan suburnya.Daunnya rimbun namun belum berbuah.I Kambing tidak ambil pusing kacang tersebut belum berbuah.Karena sudah berdaun I Kambing langsung saja menikmati daun kacang tersebut.I Lutung protes karena kacangnya belum berbuah.I Kambing tidak ambil pusing.Karena sesuai dengan perjanjian daun-daunya adalah hak Si Kambing.Karean sudah berdauntentunya Si Kambinglah yang punya hak.I Lutungpun tidak dapat berbuat apa-apa.Ia menjadi investor yang dirugikan. Sesungguhnya kerja sama menanam kacang itu belum memberikan hasil yang semestinya.Karena belum berbuah hanya baru berbunga. Bagi hasil itu baru layak dilakukan kalau kacang itu sudah berdaun dan berbuah.Ceritra ini sebagai suatu sindiran janganlah kita bermain curang dalam suatu proses kerjasama dalam berinvestasi.Bahkan mencari kelemahan-kelemahan hukum dalam investasi bisnis untuk keuntungan diri sendiri dan tidak memikirkan kerugian teman sendiri. Banyaknya muncul perkara hukum dalam proses bisnis dewasa ini karena para pebisnis banyakyang tidak menjadikan bisnis itu sebagai media beryadnya.AjaranYadnya itu adalah suatu investasi fisik material,moral dan berbagai sumber daya lainya. Tujuan Yadnya untuk mencapai kondisi saling memelihara dengan tulus ikhlas. Kerjasama saling memelihara itu berjalan kontinue dan konsisten. Inilah barang kali yang disebut pembangunan berkelanjutan.Kerjasama untuk saling memelihara itu disebut Cakra Yadnya dalam Bhagawad Gita III.16. Tahun investasi ini hendaknya dijadikan tahun Cakra Yadnya untuk hidup saling memelihara dalam membangun kesejahtraan yang adil dan beradab.


11. Investasi Untuk Mengatasi Kesenjangan.

Apa yang disebut dengan membangun manusia Indonesia seutuhnya dan Indonesia seluruhnya ternyata semakin jauh dari harapan. Hal itu sampai saat ini sebagian besar masih sebatas wacana sebagai pemanis bibir saja.Pembangunan fisik material dan mental spiritual tidak bersinergi.Pembangunan fisik material berjalan sendiri dan pembangunan mental spiritual berjalan terpisah sendiri juga.Pembangunan ekonomi tanpa membangun insan ekonomi yang bermoral luhur dan bermental tangguh akan menjadi mubazir. Pembangunan ekonomi yang demikian tidak lebih akan menjadi ajang perebutan rezeki tanpa memperhatikan moral etik dan kemanusiaan.Perolehan dari pembangunan ekonomi itu ibarat uang hasil rampokan.Semua pihak ingin dapat yang lebih meskipun tanpa berbuat apa-apa.Ketidak seimbangan juga sangat tampak dalam penempatan investasi.Karena tidak meratanya investasi di seluruh Indonesia maka penyebaran pendudukpun menjadi tidak merata.Dimana ada investasi pendudukpun berbondong-bondong kesana mengais rezeki.Hal itu sangat normal. Dimana ada gula semutpun pasti berdatangan.Keadaan seperti itu tidak mungkin dapat dihindari.Tetapi semut-semut itu bisa dibuat menyebar ,kalau investasi itu tersebar juga sesuai dengan kebijakan membangun Indonesia seluruhnya. Kita sangat paham potensi ekonomi seluruh wilayah Indonesia tidak sama.Ada yang mudah dikembangkan ada juga yang lebih sulit dikembangkan.Namun demikian kalau landasan kebijakan dalam investasi tidak semata-mata hanya profit oriented kesenjangan itu sedikit demi sedikit akan dapat diatasi.Kebijakan investasi itu haruslah dilandasi oleh sikap yang seimbang antara Porsi “profit oriented “ dengan porsi “ welfare oriented “. Untuk mewujudkan keseimbangan ini Pemerintah dan investor harus berkerja sama secara jujur dalam rangka menerapkan kebijakan yang seimbang itu. Investasi tanpa dasar kebijakan yang benar justru akan membawa mala petaka seperti kesenjangan ekonomi yang ujung-ujungnya akan menimbulkan kesenjangan social. Kesenjangan social tanpa penanganan yang benar dan tepat akan dapat berdimensi menimbulkan kesenjangan berbagai aspek kehidupan.Untuk menyeimbangkan kebijakan dalam melakukan investasi tidaklah semata-mata menjadi porsi para akhli ekonomi pembangunan semata. Kalau mau melakukan investasi untuk membangun kesejahtraan yang adil dan beradab semestinya semua akhli ikut dilibatkan.Banyak teori yang harus dipadukan.Karena masyalah investasi itu akan berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat.Ada yang menyatakan pembangunan itu dengan memperbesar hasil kue pembangunan terlebih dahulu. Setelah itu barulah dilakukan pemerataan.Kalau tidak ada pertumbuhan apa yang dimeratakan.Tetapi ada juga yang menyatakan pembangunan ekonomi itu harus dimulai dari keadilan untuk membangun kue kemakmuran itu.Dalam hal ini penulis ada sedikit pengalaman.Th 1996 saya pernah berkunjung ke Jepang.Saat itu saya sempat berdialog dengan Wakil Gubernur Okayama salah satu propinsi di Jepang. Ketika itu saya punya data tentang kesenjangan pendapatan beberapa negara.Di Jepang saat itu kesenjangan pendapatan satu berbanding sembilan (1:9).Singapura satu berbanding sebelas (1:11),Thailand satu berbanding dua puluh dua (1 :22),Malaysia satu berbanding dua puluh enam (1: 26),Philipina satu berbanding dua puluh empat (1 : 24) .Sedangkan Indonesia satu berbanding lima puluh (1 : 50).Hal itu saya tanyakan .Wakil Gubernur Okayama menyatakan bahwa dalam bidang ekonomi di Jepang diawali dengan investasi yang berkeadilan.Saat itu saya diberikan hadiah radio kecil sebesar batu bata. Radio sekecil itu dikerjakan oleh enam perusahaan.Tiap-tiap perusahan mengerjakan komponen yang berbeda.Kalau usaha pembuatan radio kecil itu menguntungkan. Keuntungan itu sudah menyebar keenam perusahan yang mengerjakan Radio tersebut. Demikian pula kebiasaan orang-orang kaya di Jepang tidak terlalu sering berbelanja kesupper market untuk memenuhi kebutuhanya sehari-hari.Ia cukup berbelanja kewarung-warung kecil di tetangga Hal ini juga akan membawa pemerataan ekonomi. Kalau orang-orang kaya biasa tak mau menoleh pasar tradisional apa lagi warung-warung kecil di tetangga.Hal ini juga sebagai salah satu sumber kesenjangan.Kalau orang-orang gedongan mau belanja dipedagang-pedagang kecil disekitarnya akan menimbulkan banyak manfaat bagi kedua belah pihak. Pertama akan membantu pemodal-pemodal kecil di sector informal untuk menghidupkan usahanya.Kedua akan menimbulkan keakraban social yang sama-sama dibutuhkan oleh kedua belah pihak dalam hidup bertetangga. Disamping itu kalau interaksi itu dapat dikembangkan secara sadar akan membantu meningkatkan kwalitas usaha pedagang kecil tersebut.Dengan demikian usaha kecil itupun pelan-pelan akan menjadi andalan untuk menopang kehidupan suatu keluarga dgn mantap

12. Mempertimbangkan Daya Dukung Alam.

Dalam Sarasamuscaya 135 ada dinyatakan bahwa sebelum menyelenggarakan empat tujuan hidup terlebih dahulu lakukanlah Bhuta Hita. Bhuta Hita artinya mensejahtrakan kehidupan alam lingkungan.Di dunia ini ada tiga tujuan hidup yang harus disukseskan yaitu Dharma,Artha dan Kama.Kalau tiga tujuan hidup itu sudah dapat diwujudkan dengan sukses maka hal itulah yang menjadi landasan untuk mencapai tujuan hidup yang tertinggi di dunia Niskala yang disebut Moksha.Mewujudkan tiga tujuan hidup di dunia itu membutuhkan sumber daya untuk diinvestasikan sebagai landasan mencapai tujuan hidup tersebut.Kalau tidak bersikap seimbang dalam mewujudkan tujuan hidup tersebut akan dapat merusak salah satu unsur dari sumber daya yang dijadikan landasan mencapai tujuan hidup itu. Dalam Sloka Sarasamuscaya tersebut diatas yang paling harus dijaga adalah kelestarian sumber daya alam.Bahkan menurut Sarasamuscaya tersebut sumber daya alam ini yang pertama-tama harus dilindungi kelestarianya.Karena sumber daya alam ini sangat sulit diperbaharui.Misalnya kerusakan hutan.Kalau sudah terlanjur rusak sungguh sangat berat untuk mengembalikanya.Karena untuk membuat pohon besar ,rindang dengan akar-akarnya sebagai penyerap air dalam waktu singkat tidak mudah.Demikian juga kerusakan pantai yang terlanjur abrasi.Sungguh tidak gampang mengembalikannya. Udara kota yang penuh polusi juga sungguh berat mengembalikan pada keadaan yang bersih.Sungai dengan kalinya yang sudah rusak karena disalah fungsikan.Daerah resapan yang sudah tidak berfungsi lagi sehingga air bawah tanah menjadi sesuatu yang langka. Kerusakan alam seperti itu umumnya karena ulah manusia yang ingin mendapatkan keuntungan sesaat dalam mengelola alam.Konon gurun pasir di Etiopia menurut pendapat para akhli Archeologi pada jaman dahulu adalah hutan blantara yang lebat.Karena ulah penduduk memanfaatkan hutan tanpa kendali akhirnya hutanya gundul bahkan akhirnya menjadi gurun pasir.Sekarang untuk mengembalikan menjadi hutan sesuatu yang sangat mustahil.Dalam tradisi HindudiBali adasebuah Lontar Siwagama yang menceritrakan tentang bahayanya kerusakan alam ini.Diceritrakan suatu saat tanah tidak mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan.Air kotor sehingga tidak mampu membasahi.Udara kotor dan menjadi sumber berbagai penyakit. Manusiapun hidupnya sengsara.Bhagawan Manupun melaporkan keadaan ini pada Hyang Widhi.Untuk mengatasi hal itu Hyang Widhi mengutus Hyang Tri Murti turun kedunia menyelamatkan alam dan makhluk hidup lainya.Bhatara Brahma turun menjadi Naga Ananta Bhoga dan masuk kedalam tanah mengembalikan fungsi tanah. Tanahpun menjadi Ananta Bhoga artinya sumber makanan yang tidak putus-putusnya. Bhatara Wisnu turun menjadi Naga Basuki.Kepalanya menjadi laut ekornya menjadi Gunung.Laut menguap menjaid mendung. Mendung jatuh menjadi hujan.Hujanpun ditampung oleh ekor Naga Basuki dalam wujud Gunung dengan hutannya yang lebat. Hutan lebat itu perwujudan dari sisik ekor Naga Basuki. Dari proses itulah timbul danau,sungai dan sumber-sumber air lainya.Karena itu sangat dilarang merusak laut,gunung dengan hutan,sungai danau dan sumber-sumber air lainya. Karena semuanya itu perwujudan Naga Basuki yang tiada lain Bhatara Wisnu sendiri. Naga dalam bahasa Sansekerta disamping berarti ular besar juga berarti bumi.Basuki artinya selamat atau rahayu. Jadinya Naga Basuki artinya alam sebagai penyelamat. Bhatara Iswara turun sebagai Naga Taksaka yaitu Naga bersayap terbang menyucikan udara. Mitologi ini sesungguhnya sebagai suatu ilustrasi pendidikan untuk mendidik umat manusia agar jangan merusak sumber-sumbr daya alam tersebut. Investasi tentunya sangat baik dilakukan tetapi justru untuk mengembangkan dan menjaga kelestarian alam tersebut (Bhuta Hita).Setidak-tidaknya investasi untuk mewujudkan tujuan hidup mendapatkan Dharma,Artha dan Kama dengan tidak mengurangi kelestarian alam yang sudah ada.Sesungguhnya tujuan Upacara Bhuta Yadnya dengan Mecarunya dalam wujud ritual yang sacral sebagai media untuk membangkitkan kesadaran spiritual untuk melestarikan alam. Dalam kitab Agastia Parwa dinyatakan :” Bhuta Yadnya ngaran taur muang kapujan ring tuwuh “.Artinya Bhuta Yadnya adalah mengembalikan (alam) dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Isi alam yang sering dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari harus dikembalikan keberadaanya seperti semula.Bhuta Yadnya juga untuk melstarikan tumbuh-tumbuhan.Mengapa,karena dengan suburnya tumbuh-tumbuhan itu sebagai indikasi berfungsinya dengan baik tanah,air,udara,panas dan akasa. Tumbuh-tumbuhan juga sumber pangan dari hewan dan manusia. Kata “Caru “ sebagai tujuan Bhuta Yadnya dalam bahasa Sansekerta berarti cantik atau harmonis.Tujuan utama dari Bhuta Yadnya adalah harmonisnya hubungan manusia dengan alam lingkungan.Kata Bhuta artinya alam ini sendiri yang terdiri dari lima unsur yang disebut Panca Maha Bhuta.